SIA AC Konsultācijas lepojas par paveikto darbu dažādos projektos un pētījumos

Projekta Nr. LLI-302 Safe Borderlands pētījuma ar rīcības plānu Latvijas - Lietuvas pierobežu pašvaldību sadarbības uzlabošanai sabiedriskās drošības nodrošinājumā sagatavošana

Projekta pasūtītājs: Zemgales plānošanas reģions

Projekts īstenots: 2019. - 2020. gadā

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta Nr. LLI-302 “Vietējo sabiedriskās drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” / Safe Borderlands” ietvaros. 

Mērķis: izstrādāt pētījumu  ar Rīcības plānu Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sadarbības uzlabošanai sabiedriskās drošības jomā.

Aptveramā teritorija: Latvijas-Lietuvas pierobežas novadi un rajoni: Auces, Tērvetes, Jelgavas, Rundāles, Bauskas, Vecumnieku, Viesītes un Aknīstes novads Latvijā, Akmenes, Jonišķu, Pakrojas, Pasvales, Biržu un Rokišķu rajons Lietuvā. 

Drošības pakalpojumu sniedzēji: Latvijas Valsts policija, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Latvijas Valsts robežsardze, Latvijas Valsts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, aptveramās teritorijas pašvaldību policijas struktūrvienības, ugunsdzēsības dienesti – brīvprātīgās ugunsdzēsēju organizācijas (Latvijā un Lietuvā), Lietuvas Valsts policijas departaments, Lietuvas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas departaments, Lietuvas Valsts robežsardzes dienests, Lietuvas Valsts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem


Projekta pasūtītājs: Labklājības ministrija


Projekts īstenots: 2018. - 2020. gadā

Pakalpojuma „Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem”, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001 „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros, mērķis ir nodrošināt pilsētu un novadu sociālo dienestu sociālos darbiniekus ar atbilstošu metodiku darbam ar ģimenēm ar bērniem, un tādējādi veicināt sociālā darba ar ģimenēm ar bērniem kvalitātes uzlabošanos. Projekta ietvaros tika veikta sociālās jomas izpēte pašvaldībās, izstrādāts un aprobēts metodiskais materiāls un īstenotas klātienes apmācības, izstrādātas tiešsaistes apmācības.

Metodiskais materiāls elektroniski pieejams šeit: Metodiskais materiāls

Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījuma veikšana izglītības iestādēs

Projekta pasūtītājs: Veselības ministrija

Projekts īstenots: 2018. - 2020. gadā

Pētījuma mērķis bija noskaidrot fizisko aktivitāti ierobežojošos un veicinošos faktorus Latvijas vispārizglītojošās skolās. Lai iegūtu kvalitatīvus datus (t. sk., identificētu problēmas) par iespējamajiem šķēršļiem, kas kavē skolēnu fizisko aktivitāšu pieejamību izglītības iestādēs Latvijā, pētījuma ietvaros tika izvērtēta skolu infrastruktūra no fiziskās aktivitātes veicinošas vides viedokļa, novērtēts sporta stundu plānojums, veikta sporta aktivitāšu zonu, tajā skaitā higiēnas telpu nodrošinājuma padziļināta novērtēšana, kā arī anonīmā aptaujā izvērtēti skolēnu higiēnas paradumi saistībā ar fiziskajām aktivitātēm skolā.

Pētījuma gala ziņojums elektroniski pieejams šeit: Pētījuma gala ziņojums

Vadlīnijas jūras piekrastes ūdeņu un saistītās piekrastes daļas plānošanai vietējā līmenī

Projekta pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekts īstenots: 2018. - 2019. gadā

Pakalpojums izstrādāts projekta „EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 – Jūras telpiskā plānošana” („Pan Baltic Scope”) ietvaros un tā mērķis bija veicināt integrētu jūras un sauszemes telpas izmantošanas plānošanu vietējā līmenī, paaugstinot pašvaldības speciālistu kapacitāti un iedzīvotāju iesaisti plānošanas procesā. Pakalpojums bija Latvijas situācijas izpētes gadījums „Pan Baltic Scope” darba paketes 1.3. „Sauszemes-jūras mijiedarbības integrēšana jūras telpiskajā plānošanā Baltijas jūras reģionā” ietvaros. „Pan Baltic Scope” projekta mērķis ir panākt saskaņotu jūras telpisko plānošanu Baltijas jūras reģionā un veicināt pārrobežu sadarbību.

Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku

Projekta pasūtītājs: Ekonomikas ministrija

Projekts īstenots: 2016. - 2019. gadā

Projekta mērķis bija izpētīt un pilnveidot esošo darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, lai nodrošinātu savlaicīgāku un saskaņotāku valsts institūciju un nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību darba tirgus pārmaiņu paredzēšanā un nepieciešamo pārkārtojumu ieviešanā, t.sk., paplašināt vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu izmantošanu rīcībpolitikas veidošanā.

Pētījuma gala ziņojums elektroniski pieejams šeit: Pētījuma gala ziņojums

Metodiskā materiāla „Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs” izstrāde un aprobācija

Projekta pasūtītājs: Valsts izglītības satura centrs

Projekts īstenots: 2018. gadā

Projekta mērķis bija attīstīt profesionālās izglītības iestāžu spēju veidot mācību piedāvājumu pieaugušo mērķauditorijai, kā arī uzlabot profesionālās izglītības iestāžu kapacitāti veikt tirgus analīzi, gatavot mārketinga un pārdošanas plānus, nodrošināt pakalpojumu virzīšanu tirgū un sekmīgi pārdot izglītības pakalpojumus.  Projekta ietvaros, profesionālās izglītības iestāžu pārstāvju darba grupai sadarbojoties ar biznesa vadības ekspertiem, tika izstrādāts metodiskais materiāls, kas nākotnē kalpos kā līdzeklis profesionālās izglītības iestādēm, veidojot izglītības piedāvājumu pieaugušajiem.

Metodiskais materiāls elektroniski pieejams šeit: Metodiskais materiāls

Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē

Projekta pasūtītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde

Projekts īstenots: 2018. gadā

Ieslodzījuma vietu pārvalde īstenoja projektu Nr.9.1.2.0/16/I/001 „Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”, kura mērķis bija sniegt atbalstu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, piedāvājot specifiskus atbalsta pasākumus, kā arī izstrādājot un īstenojot jaunas atbalsta metodes mērķgrupai, tai skaitā attīstot brīvprātīgo darbu un aktīvu ģimenes locekļu iesaistīšanu, tādējādi sekmējot mērķgrupas integrāciju sabiedrībā un veicinot iesaistīšanos darba tirgū.

Projekta „Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības  modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē” mērķis bija, balstoties uz apkopoto informāciju par līdzšinējo brīvprātīgā darba un līdzgaitniecības praksi Latvijas kriminālsodu izpildē un sekmīgi īstenotiem brīvprātīgā darba un līdzgaitniecības modeļiem ārzemēs, iegūstot jaunas atziņas, idejas, faktus, sniegt ieteikumus brīvprātīgo darba ar notiesātām personām un līdzgaitniecības modeļu ieviešanai Latvijā. 

Pētījuma gala ziņojums elektroniski pieejams šeit: Pētījuma gala ziņojums

Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvaru struktūrai

Projekta pasūtītājs:  Valsts izglītības satura centrs

Projekts īstenots: 2017. - 2018. gadā

Pētījumā tika veikta funkcionālā analīze būvniecības, drukas, enerģētikas, kokrūpniecības, transporta un uzņēmējdarbības nozarēm un mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoram. Izpētes rezultātā tika izveidots sistematizēts izpētes materiālu un rezultātu apkopojums – paredzēts izglītības vajadzībām, kas atbilstoši nozares attīstības tendencēm nosaka nozarei nepieciešamās profesijas.

Kuģniecības un enerģētikas nozaru nākotnes scenāriju izstrāde un šo nozaru kritisko jautājumu jūras telpiskās plānošanas un pārrobežu sadarbības kontekstā noteikšana un informatīvā materiāla izstrāde

Projekta pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekts īstenots: 2017. gadā

Pakalpojuma ietvaros tika izstrādāti nākotnes scenāriji kuģniecības un enerģētikas nozarēm, definēti nozaru kritiskie jautājumi, kas virzāmi Baltijas jūras reģiona dialoga veidošanai, izstrādāti priekšlikumi rezultātu integrēšanai Latvijas jūras telpiskā plānojuma pilnveidotajā versijā un sagatavots informatīvais materiāls. Aktīvas sadarbības un ieinteresēto dalībnieku iesaistīšanās rezultātā tika palielināta Latvijas ieinteresēto pušu kapacitāte, gatavība un atvērtība līdzdarboties starpvalstu jūras telpiskās plānošanas diskusijās un palielināta spēja novērtēt nozaru ilgtermiņa attīstību. Rezultātā tika identificēti kuģniecības un enerģētikas nozaru kritiskie jautājumi jūras telpiskās plānošanas un pārrobežu sadarbības kontekstā.

Kurzemes plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrāde

Projekta pasūtītājs: Kurzemes plānošanas reģions

Projekts īstenots: 2017. gadā

Pakalpojuma ietvaros tika veikta piecu reorganizācijas plānu izstrāde bērnu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām Kurzemes plānošanas reģionā. Reorganizācijas mērķis bija rast risinājumus, lai uzlabotu situāciju bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri šobrīd dzīvo un saņem pakalpojumus institūcijās, pārveidojot ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumos, atbilstoši starptautiskām vadlīnijām bērnu alternatīvai aprūpei.

Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstības projekta tehniski ekonomiskais pamatojums

Projekta pasūtītājs: Rīgas domes satiksmes departaments

Projekts īstenots: 2016. gadā

Vispārējais projekta mērķis bija veicināt ilgtspējīgu sabiedriskā transporta izmantošanu Rīgā, iekļaujot mazāk savienotās pilsētas teritorijas Rīgas sabiedriskā transporta tīklā. Projekta objekts atrodas Latvijas galvaspilsētā Rīgā, kuras teritorijas platība ir 307 km2 un iedzīvotāju skaits  ir 638 784. Rīga ir ne tikai lielākā pilsēta Latvijā, bet arī Baltijas valstīs. Tika veikta  riska analīze, kas iekļauj jutīguma un risku analīzi. Jutīguma analīzes mērķis ir noteikt ‘kritiskos’ mainīgos, t.i., faktorus, kuri, tos izmainot pozitīvā vai negatīvā virzienā, visvairāk ietekmē projekta efektivitātes rādītājus, kā arī tika veiktas finanšu analīzes, kā arī izmaksu un ieguvumu analīze.


 .