SIA AC Konsultācijas lepojas par paveikto darbu dažādos projektos un pētījumos

Projekta LUCIA ietvaros gūtās pieredzes un izstrādāto risinājumu izplatīšanas potenciāla apzināšana Baltijas jūras reģionā

Projekta pasūtītājs: Rīgas plānošanas reģions

Projekts īstenots: 2020. - 2021. gadā

Projekta mērķis ir uzlabot pilsētu plānošanas procedūras un īstenot kvalitatīvākus apgaismojuma projektus, kā arī izstrādāt priekšlikumus rezultātu veiksmīgai izplatīšanai Baltijas jūras reģionā. Projekta ietvaros tiks apzināti projekta "LUCIA" darba uzdevumi, īstenotās aktivitātes, rezultāti, kā arī apkopoti projekta ietvaros sagatavoto ziņojumu būtiskākā informācijā un galvenie secinājumi. Tiks apkopota pilotteritorijās attīstīto risinājumu ekoloģisko, tehnoloģisko, ekonomisko un sociālo aspektu nozīmība, sasniegtā kvalitāte, trūkumi un turpmākās izaugsmes iespējas. Tiks apzināts un raksturots projekta risinājumu izplatīšanas potenciāls Baltijas jūras reģionā caur sadarbības tīkliem un organizācijām. Īpaša uzmanība tiks pievērsta projekta partneriem un iesaistītajām pusēm, partneru organizētajiem semināriem. Balstoties uz iegūto informāciju tiks izstrādāti priekšlikumi rezultātu veiksmīgai izplatīšanai Baltijas jūras reģionā.

Atbalsta pakalpojumi profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju 2021. - 2027. gadam izstrāde

Projekta pasūtītājs: Valsts izglītības satura centrs

Projekts īstenots: 2020. - 2021. gadā

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu profesionālās izglītības iestādēm attīstības un investīciju stratēģiju 2021. - 2027. gadam izstrādē saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas izdotajām “Profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģijas 2021.-2027. gadam izstrādes vadlīnijām”. Projekta ietvaros tiek:
  1. veikta četru video materiālu izstrāde sadarbībā ar IZM deleģētajiem ekspertiem (tēmas:  Izglītības iestādes virsmērķi, attīstības redzējums un stratēģiskais virziens – misija, vīzija; Rīcības plāns, nākotnes konceptuālais redzējums; “Zaļās” aktivitātes un investīcijas un Komunikācijas stratēģija);
  2. organizēti 5 tiešsaistes mācību pasākumi četru stundu garumā (tēmas: Izglītības iestādes virsmērķi, attīstības redzējums un stratēģiskais virziens; Komunikācijas stratēģija; Finanšu resursi; Cilvēkresursu vadība (izglītības sistēmā) un “Zaļā domāšana” un “zaļās” aktivitātes);
  3. organizēti 2 klātienes pieredzes apmaiņas pasākumi;
  4. organizētas 25 tiešsaistes konsultācijas par piecām tiešsaistes mācību tēmām.
Projektā atbalsts tiek sniegts vairāk nekā 60 profesionālās izglītības iestāžu vadības komandām.

Uzņēmējdarbības izglītības rīcības plāna izstrāde projektā Nr. PGI 05114 E-COOL

Projekta pasūtītājs: Zemgales plānošanas reģions

Projekts īstenots: 2020. - 2021. gadā

Uzņēmējdarbības izglītības rīcības plāna izstrāde pārrobežu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2014-2020 projektā Nr. PGI 05114 Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes atbalsts izmantojot kompetenču dinamiku, mācību metodes un uzņēmējdarbības ekosistēmu”. Rīcības plāna ietvaros nepieciešams:

  • Iepazīties, analizēt un apkopot esošo informāciju, materiālus un dokumentus, kas ir izstrādāti saistībā ar izglītības nozari (t.sk. uzņēmējdarbības kompetenču un uzņēmējdarbības izglītības piedāvājumu) Zemgalē un Latvijā, analizēt situāciju, un sagatavot izpētes gala ziņojumu ar secinājumiem un priekšlikumiem.
  • Organizēt vismaz divas (2) tematiskās diskusijas valsts, pašvaldību, privātā un nevalstiskā sektora pārstāvjiem, kuri darbojas uzņēmējdarbības kompetenču attīstības un uzņēmējdarbības izglītības piedāvājuma nodrošināšanā.
  • Izstrādāt Rīcības plānu Zemgales reģiona uzņēmējdarbības kompetenču un uzņēmējdarbības izglītības piedāvājuma un atbalstošākas jauniešu uzņēmējdarbības vides ilgtspējīgai attīstībai.

Profesijas standartu izstrāde kokapstrādē

Projekta pasūtītājs: Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija

Projekts īstenots: 2020. - 2021. gadā

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6. līmeņa augstākās izglītības profesijas standarta meža (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozarē izstrāde, moderācija un metodiskā darba nodrošināšana.

Eksperta pakalpojumi projekta pieteikuma izstrādē pašvaldībām CO2 emisiju samazināšanai

Projekta pasūtītājs: Rīgas plānošanas reģions

Projekts īstenots: 2020. - 2021. gadā

Projekta mērķis ir samazināt ceļošanas un kravu pārvadājumu laiku, vienlaikus samazinot arī CO2 emisijas trīs projekta definētos Centrālbaltijas reģiona koridoros (Ziemeļu, Vidējā un Dienvidu), tos padarot pievilcīgus jaunu uzņēmumu piesaistei un inovāciju attīstībai.

  1. Ziemeļu koridors: Orebro – Turku – Sanktpēterburga;  
  2. Vidējais koridors: Orebro – Tallina – Sanktpēterburga;  
  3. Dienvidu koridors: Orebro – Rīga – Sanktpēterburga.

Projekta mērķa grupas ir pārvaldes institūcijas, kas ir iesaistītas reģionālās attīstības un transporta politikas izstrādē un ieviešanā, t.sk., nacionāla, reģionāla līmeņa institūcijas un pašvaldības. Lēmumu pieņēmēji, teritorijas plānotāji, transporta infrastruktūras plānotāji un vadības sistēmu speciālisti, kā arī kravu pārvadātāji, uzņēmumi un iedzīvotāji pilsētvidē.

Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas (rīcības plāna) 2020-2025 izstrāde

Projekta pasūtītājs: Latvijas Zaļo ceļu asociācijas

Projekts īstenots: 2020. gadā

Projekta mērķis ir izstrādāt Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas rīcības plānu 2020-2025 un sniegt priekšlikumus Vidzemes Tūrisma attīstības stratēģijas aktualizēšanai. Rīcības plānā fokuss bija vērsts uz zaļo ceļu (Greenways) attīstību, tā ietvaros tika analizēta esošā situācija tūrisma un mobilitātes jomās, formulēti transporta un tūrisma mobilitātes attīstības priekšlikumi, ieteiktas jaunas tūrisma attīstības iespējas vietējā, reģionālajā, valsts līmenī, plānojot jaunus potenciālos zaļo ceļu attīstības projektus un atbalsta iespējas. Rīcības plānā tika iekļauta informācija par prioritātēm, rīcībām, atbildīgajiem, indikatīvo laika termiņu un finansējuma avotiem rīcību īstenošanai. Plānošanas procesā tika nodrošināta iesaistīto pušu līdzdalība.

Pielāgošanās klimata pārmaiņām pašvaldības līmenī - prioritāro pasākumu noteikšanas kritēriju izstrāde un to finansēšanas prioritātes izvērtēšanas izveide

Projekta pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekts īstenots: 2020. gadā

Projekta mērķis ir izstrādāt metodiku, izmērāmus kritērijus un detalizētas vadlīnijas pašvaldībām metodikas pielietošanai, kritēriju piemērošanai un prioritāro pasākumu noteikšanai, kas veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām un klimata risku mazināšanu. Projekta ietvaros tika analizēti Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam iekļautie pasākumi, kā arī pētījumu un projektu rezultāti, ārvalstu pieredze, politikas plānošanas dokumenti, intervijas ar nozares ekspertiem un citi avoti. Tika izstrādāta arī metodika, kā prioritizēt finansējuma piešķīrumu dažādu pašvaldību pasākumiem.

Ekonomiskā analīze un pasākumu programmas darba variantā iekļauto pasākumu izmaksu efektivitātes izvērtējums Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plāniem 2022.-2027.gadam

Projekta pasūtītājs: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Projekts īstenots: 2020. gadā

Projekta rezultātā tika izstrādātas 4 atsevišķas atskaites par Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseiniem, ietverot ūdeņu izmantošanas sociālekonomiskās nozīmības novērtējumu, ūdens izmantošanas tendenču attīstības novērtējumu un ūdens cenu politikas izvērtējumu.

Projekta Nr. LLI-302 Safe Borderlands pētījuma ar rīcības plānu Latvijas - Lietuvas pierobežu pašvaldību sadarbības uzlabošanai sabiedriskās drošības nodrošinājumā sagatavošana

Projekta pasūtītājs: Zemgales plānošanas reģions

Projekts īstenots: 2019. - 2020. gadā

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta Nr. LLI-302 “Vietējo sabiedriskās drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” / Safe Borderlands” ietvaros. 

Mērķis: izstrādāt pētījumu  ar Rīcības plānu Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sadarbības uzlabošanai sabiedriskās drošības jomā.

Aptveramā teritorija: Latvijas-Lietuvas pierobežas novadi un rajoni: Auces, Tērvetes, Jelgavas, Rundāles, Bauskas, Vecumnieku, Viesītes un Aknīstes novads Latvijā, Akmenes, Jonišķu, Pakrojas, Pasvales, Biržu un Rokišķu rajons Lietuvā. 

Drošības pakalpojumu sniedzēji: Latvijas Valsts policija, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Latvijas Valsts robežsardze, Latvijas Valsts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, aptveramās teritorijas pašvaldību policijas struktūrvienības, ugunsdzēsības dienesti – brīvprātīgās ugunsdzēsēju organizācijas (Latvijā un Lietuvā), Lietuvas Valsts policijas departaments, Lietuvas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas departaments, Lietuvas Valsts robežsardzes dienests, Lietuvas Valsts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem

Projekta pasūtītājs: Labklājības ministrija


Projekts īstenots: 2018. - 2020. gadā

Pakalpojuma „Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem”, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001 „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros, mērķis ir nodrošināt pilsētu un novadu sociālo dienestu sociālos darbiniekus ar atbilstošu metodiku darbam ar ģimenēm ar bērniem, un tādējādi veicināt sociālā darba ar ģimenēm ar bērniem kvalitātes uzlabošanos. Projekta ietvaros tika veikta sociālās jomas izpēte pašvaldībās, izstrādāts un aprobēts metodiskais materiāls un īstenotas klātienes apmācības, izstrādātas tiešsaistes apmācības.

Metodiskais materiāls elektroniski pieejams šeit: Metodiskais materiāls

Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījuma veikšana izglītības iestādēs

Projekta pasūtītājs: Veselības ministrija

Projekts īstenots: 2018. - 2020. gadā

Pētījuma mērķis bija noskaidrot fizisko aktivitāti ierobežojošos un veicinošos faktorus Latvijas vispārizglītojošās skolās. Lai iegūtu kvalitatīvus datus (t. sk., identificētu problēmas) par iespējamajiem šķēršļiem, kas kavē skolēnu fizisko aktivitāšu pieejamību izglītības iestādēs Latvijā, pētījuma ietvaros tika izvērtēta skolu infrastruktūra no fiziskās aktivitātes veicinošas vides viedokļa, novērtēts sporta stundu plānojums, veikta sporta aktivitāšu zonu, tajā skaitā higiēnas telpu nodrošinājuma padziļināta novērtēšana, kā arī anonīmā aptaujā izvērtēti skolēnu higiēnas paradumi saistībā ar fiziskajām aktivitātēm skolā.

Pētījuma gala ziņojums elektroniski pieejams šeit: Pētījuma gala ziņojums

Vadlīnijas jūras piekrastes ūdeņu un saistītās piekrastes daļas plānošanai vietējā līmenī

Projekta pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekts īstenots: 2018. - 2019. gadā

Pakalpojums izstrādāts projekta „EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 – Jūras telpiskā plānošana” („Pan Baltic Scope”) ietvaros un tā mērķis bija veicināt integrētu jūras un sauszemes telpas izmantošanas plānošanu vietējā līmenī, paaugstinot pašvaldības speciālistu kapacitāti un iedzīvotāju iesaisti plānošanas procesā. Pakalpojums bija Latvijas situācijas izpētes gadījums „Pan Baltic Scope” darba paketes 1.3. „Sauszemes-jūras mijiedarbības integrēšana jūras telpiskajā plānošanā Baltijas jūras reģionā” ietvaros. „Pan Baltic Scope” projekta mērķis ir panākt saskaņotu jūras telpisko plānošanu Baltijas jūras reģionā un veicināt pārrobežu sadarbību.

Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku

Projekta pasūtītājs: Ekonomikas ministrija

Projekts īstenots: 2016. - 2019. gadā

Projekta mērķis bija izpētīt un pilnveidot esošo darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, lai nodrošinātu savlaicīgāku un saskaņotāku valsts institūciju un nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību darba tirgus pārmaiņu paredzēšanā un nepieciešamo pārkārtojumu ieviešanā, t.sk., paplašināt vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu izmantošanu rīcībpolitikas veidošanā.

Pētījuma gala ziņojums elektroniski pieejams šeit: Pētījuma gala ziņojums

Metodiskā materiāla „Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs” izstrāde un aprobācija

Projekta pasūtītājs: Valsts izglītības satura centrs

Projekts īstenots: 2018. gadā

Projekta mērķis bija attīstīt profesionālās izglītības iestāžu spēju veidot mācību piedāvājumu pieaugušo mērķauditorijai, kā arī uzlabot profesionālās izglītības iestāžu kapacitāti veikt tirgus analīzi, gatavot mārketinga un pārdošanas plānus, nodrošināt pakalpojumu virzīšanu tirgū un sekmīgi pārdot izglītības pakalpojumus.  Projekta ietvaros, profesionālās izglītības iestāžu pārstāvju darba grupai sadarbojoties ar biznesa vadības ekspertiem, tika izstrādāts metodiskais materiāls, kas nākotnē kalpos kā līdzeklis profesionālās izglītības iestādēm, veidojot izglītības piedāvājumu pieaugušajiem.

Metodiskais materiāls elektroniski pieejams šeit: Metodiskais materiāls

Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē

Projekta pasūtītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde

Projekts īstenots: 2018. gadā

Ieslodzījuma vietu pārvalde īstenoja projektu Nr.9.1.2.0/16/I/001 „Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”, kura mērķis bija sniegt atbalstu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, piedāvājot specifiskus atbalsta pasākumus, kā arī izstrādājot un īstenojot jaunas atbalsta metodes mērķgrupai, tai skaitā attīstot brīvprātīgo darbu un aktīvu ģimenes locekļu iesaistīšanu, tādējādi sekmējot mērķgrupas integrāciju sabiedrībā un veicinot iesaistīšanos darba tirgū.

Projekta „Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības  modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē” mērķis bija, balstoties uz apkopoto informāciju par līdzšinējo brīvprātīgā darba un līdzgaitniecības praksi Latvijas kriminālsodu izpildē un sekmīgi īstenotiem brīvprātīgā darba un līdzgaitniecības modeļiem ārzemēs, iegūstot jaunas atziņas, idejas, faktus, sniegt ieteikumus brīvprātīgo darba ar notiesātām personām un līdzgaitniecības modeļu ieviešanai Latvijā. 

Pētījuma gala ziņojums elektroniski pieejams šeit: Pētījuma gala ziņojums

Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvaru struktūrai

Projekta pasūtītājs:  Valsts izglītības satura centrs

Projekts īstenots: 2017. - 2018. gadā

Pētījumā tika veikta funkcionālā analīze būvniecības, drukas, enerģētikas, kokrūpniecības, transporta un uzņēmējdarbības nozarēm un mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoram. Izpētes rezultātā tika izveidots sistematizēts izpētes materiālu un rezultātu apkopojums – paredzēts izglītības vajadzībām, kas atbilstoši nozares attīstības tendencēm nosaka nozarei nepieciešamās profesijas.

Kuģniecības un enerģētikas nozaru nākotnes scenāriju izstrāde un šo nozaru kritisko jautājumu jūras telpiskās plānošanas un pārrobežu sadarbības kontekstā noteikšana un informatīvā materiāla izstrāde

Projekta pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekts īstenots: 2017. gadā

Pakalpojuma ietvaros tika izstrādāti nākotnes scenāriji kuģniecības un enerģētikas nozarēm, definēti nozaru kritiskie jautājumi, kas virzāmi Baltijas jūras reģiona dialoga veidošanai, izstrādāti priekšlikumi rezultātu integrēšanai Latvijas jūras telpiskā plānojuma pilnveidotajā versijā un sagatavots informatīvais materiāls. Aktīvas sadarbības un ieinteresēto dalībnieku iesaistīšanās rezultātā tika palielināta Latvijas ieinteresēto pušu kapacitāte, gatavība un atvērtība līdzdarboties starpvalstu jūras telpiskās plānošanas diskusijās un palielināta spēja novērtēt nozaru ilgtermiņa attīstību. Rezultātā tika identificēti kuģniecības un enerģētikas nozaru kritiskie jautājumi jūras telpiskās plānošanas un pārrobežu sadarbības kontekstā.

Kurzemes plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrāde

Projekta pasūtītājs: Kurzemes plānošanas reģions

Projekts īstenots: 2017. gadā

Pakalpojuma ietvaros tika veikta piecu reorganizācijas plānu izstrāde bērnu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām Kurzemes plānošanas reģionā. Reorganizācijas mērķis bija rast risinājumus, lai uzlabotu situāciju bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri šobrīd dzīvo un saņem pakalpojumus institūcijās, pārveidojot ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumos, atbilstoši starptautiskām vadlīnijām bērnu alternatīvai aprūpei.

Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstības projekta tehniski ekonomiskais pamatojums

Projekta pasūtītājs: Rīgas domes satiksmes departaments

Projekts īstenots: 2016. gadā

Vispārējais projekta mērķis bija veicināt ilgtspējīgu sabiedriskā transporta izmantošanu Rīgā, iekļaujot mazāk savienotās pilsētas teritorijas Rīgas sabiedriskā transporta tīklā. Projekta objekts atrodas Latvijas galvaspilsētā Rīgā, kuras teritorijas platība ir 307 km2 un iedzīvotāju skaits  ir 638 784. Rīga ir ne tikai lielākā pilsēta Latvijā, bet arī Baltijas valstīs. Tika veikta  riska analīze, kas iekļauj jutīguma un risku analīzi. Jutīguma analīzes mērķis ir noteikt ‘kritiskos’ mainīgos, t.i., faktorus, kuri, tos izmainot pozitīvā vai negatīvā virzienā, visvairāk ietekmē projekta efektivitātes rādītājus, kā arī tika veiktas finanšu analīzes, kā arī izmaksu un ieguvumu analīze.