SIA AC Konsultācijas lepojas par paveikto darbu dažādos projektos un pētījumos

Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar grupu

Projekta pasūtītājs: Labklājības ministrija

Projekts īstenots: 2023. gadā

Pakalpojums tika izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" aktivitātes 15.2. “Metodiku izstrāde darbam ar dažādām klientu grupām, klātienes un e-apmācību satura izstrāde un pilotprojektu īstenošana šo metodiku ieviešanai” ietvaros, SIA “AC Konsultācijas” izstrādāja pakalpojumu sadarbībā ar nodibinājumu “C Modulis” pēc Labklājības ministrijas  pasūtījuma.

Metodika tika izstrādāta, lai nodrošinātu metodisko atbalstu sociālo dienestu un citiem sociālajiem darbiniekiem un veicinātu viņu profesionalitāti, strādājot ar klientiem grupā. Lai sasniegtu mērķus, projektā tika veikta priekšizpēte, noskaidrojot esošo situāciju sociālā darba ar grupu jomā Latvijā, izpētītas ārvalstu prakses, veiktie pētījumus un izmantota ekspertu pieredze. Metodika tika veidota Latvijas unikālajai situācijai atbilstoša un viegli ieviešama praksē.

Metodikas izstrāde ietvēra metodiskā materiāla, klātienes mācību programmas, e-mācību programmas un metodikas audiogrāmatas izstrādi, tādējādi nodrošinot tās pieejamību mērķa grupai. Projekta ietvaros tika nodrošināta arī metodiskā materiāla aprobēšana pilotprojekta laikā, bet projekta noslēgumā divām sociālo darbinieku grupām tika nodrošinātas klātienes mācības.

ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda investīciju ietekmes uz ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstību izvērtējums

Projekta pasūtītājs: Finanšu ministrija

Projekts īstenots: 2023. gadā

Pakalpojuma mērķis bija analizēt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP) 6. prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” (turpmāk – 6. PV) ieguldījumu lietderību, efektivitāti, ietekmi un ilgtspēju. Izvērtējums tika veikts, ņemot vērā DP izvirzītos 6. PV mērķus – nodrošināt ilgtspējīgu transporta infrastruktūru un labas kvalitātes transporta un loģistikas  pakalpojumus, kas nodrošina darbavietas un pienesumu pakalpojumu eksporta apjoma pieaugumam.


Izvērtējuma rezultāti tika izmantoti kā pierādījumu bāze, lai uzlabotu turpmāko politiku ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstīšanai Latvijā.  Tika plānots, ka izvērtējuma rezultātus un secinājumus lietos ES fondu vadībā un īstenošanā iesaistītās institūcijas, pašvaldības un citi investīciju plānotāji un lēmumu pieņēmēji transporta sistēmas attīstības jomās, lai pilnveidotu nacionālos plānošanas dokumentus, izstrādātu priekšnoteikumus investīciju projektu plānošanai un īstenošanai, kā arī lai uzlabotu investīciju projektu īstenošanu, nodrošinot iespējami efektīvāku un racionālāku investīciju izlietojumu.

Pētījums ēku būvniecības regulējuma pilnveidošanai, lai veicinātu būvniecības nozares klimatnoturību un virzību uz klimatneitralitāti

Projekta pasūtītājs: Klimata un enerģētikas ministrija

Projekts īstenots: 2023. gadā
Pētījuma mērķis bija novērtēt pašreizējo izmantoto praksi un izstrādāt vadlīnijas ēku būvniecības regulējuma pilnveidošanai, lai veicinātu būvniecības nozares klimatnoturību un virzību uz klimatneitralitāti. Tā ietvaros tika veikti novērtējumi un analīze par pašreizējo izmantoto praksi ēku būvniecībā Latvijā, starptautiskā un ES līmenī kontekstā ar nepieciešamību pielāgoties klimata pārmaiņu riskiem, kā arī samazināt SEG emisijas un veicināt CO2 piesaisti. Tāpat pētījuma ietvaros tika veikta piecu ES un/vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu labo prakšu analīze, kā arī, balstoties uz secinājumiem, tika sagatavoti ieteikumi Latvijas ēku būvniecības procedūru un normatīvo prasību pilnveidošanai kontekstā ar nepieciešamību pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmēm un riskiem, kā arī samazināt SEG emisijas un veicināt CO2 piesaisti.

Metodikas un izglītības programmu izstrāde

Projekta pasūtītājs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Projekts īstenots: 2023. gadā

Pakalpojuma mērķis bija izstrādāt metodiku Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) speciālistu kompetences pilnveidei darbam ar personu ar funkcionāliem traucējumiem neformālajiem aprūpētājiem, veikt SIVA speciālistu apmācības metodikas lietošanā, kā arī izveidot kompetenču attīstības programmu (moduļus) personu ar funkcionāliem traucējumiem neformālo aprūpētāju apmācībām.

Pakalpojums tika īstenots atbilstoši Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai”  mērķiem un uzdevumiem.

Pakalpojuma mērķa grupa bija SIVA speciālistu multidisciplinārā komanda, kas ietver ārstu, fizioterapeitu, ergoterapeitu, psihologu, karjeras konsultantu, sociālo darbinieks, aprūpētāju, pedagogu u.c. speciālistus, un neformālie aprūpētāji, kas šī pakalpojuma izpratnē ir personas, kuras rūpējas, sniedz atbalstu vai aprūpē personu ar funkcionāliem traucējumiem radniecības, draudzības saišu vai vienošanās (piem., kaimiņš vai brīvprātīgais) dēļ.

Pētījumus par smēķētāju uzvedību un tabakas izstrādājumu lietošanas paradumiem un piegružošanu publiskās vietās Latvijā

Projekta pasūtītājs: SIA “Zaļā josta”

Projekts īstenots: 2023. gadā

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kādi ir smēķētāju uzvedības paradumi, īpaši smēķējot publiskās vietās, kādi instrumenti smēķētājus uzrunātu un liktu mainīt savus paradumus, lai mazinātu izsmēķu piegružojumu dažādās to lietošanas publiskās vietās, kuri ir tie gadījumi, kad izsmēķi nonāk dabā, un nevis atkritumu konteinerā, un kas tam ir pamatā.

Pētījuma gaitā tika veikta mērķa grupas (Latvijas iedzīvotāji smēķētāji vecumā no 18 gadiem un vairāk) interneta aptauja, organizētas padziļinātās fokusgrupas diskusijas ar smēķētājiem, kā arī ekspertu diskusija. Noslēgumā tika sagatavots pētījuma ziņojums un sagatavoti priekšlikumi tam, lai mazinātu izsmēķu piegružojumu dažādās to lietošanas publiskās vietās, ko skar Direktīvas 2019/904 tvērums.

Pētījums tika veikts Eiropas Savienības LIFE programmas līdzfinansētā projekta LIFE Waste To Resources IP “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” ietvaros.

Olaines novada pašvaldības izglītības attīstības stratēģijas 2022.-2028. gadam izstrāde

Projekta pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība

Projekts īstenots: 2022. - 2023. gadā

Pakalpojuma mērķis bija vidēja termiņa izglītības nozares attīstības plānošanas dokumenta izstrāde. Dokumentu izstrāde norisinājās divos posmos – 1) Esošās situācijas izvērtējums, kura ietvaros tika pētīta  demogrāfiskā situācija novadā, izstrādāta izglītojamo skaita prognoze, analizēti izglītības iestāžu dati un vērtēta pakalpojumu pieejamība, raksturota nozares pārvaldība, izstrādāti rādītāji izglītības kvalitātes vērtēšanai, organizētas iesaistīto pušu diskusijas; 2) Stratēģiskā un rīcību daļa, kuras ietvaros tika definēti izglītības nozares ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi – vīzija, virsmērķis, stratēģiskie mērķi un prioritātes novadā, ilgtermiņa attīstības prioritātes, izstrādāts rīcības plāns, organizēts plānošanas seminārs. Tika organizēts publiskās apspriešanas process, t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Ekspertu piesaiste Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādei

Projekta pasūtītājs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Projekts īstenots: 2021. - 2022. gadā

Pakalpojuma mērķis bija teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde – gan ilgtermiņa, gan vidējtermiņa dokumentu. Dokumentu izstrādes ietvaros tika veikta esošās situācijas analīze, t.sk. organizēta aptauja un tematiskās diskusijas viedokļu noskaidrošanai, tika noteikta telpiskās attīstības perspektīva, vidējtermiņa un ilgtermiņa prioritātes, ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un attīstības vīzija.  Atbilstoši vidējtermiņa prioritātēm tika noteikti rīcību virzieni un to ietvaros veicamie uzdevumi, tika izstrādāts Rīcības un investīciju plāns. Dokumentiem tika izstrādāta uzraudzības sistēma un pārskats par sabiedrības līdzdalību.

Pētījums par nepieciešamajiem atbalsta pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem, kur vienam vai abiem vecākiem noteikta invaliditāte

Projekta pasūtītājs: Labklājības ministrija

Projekts īstenots: 2022. gadā

Pakalpojuma mērķis bija veikt pētījumu un novērtēt, vai vecākiem ar invaliditāti (I, II, III invaliditātes grupa) ir specifiskas vajadzības vai ierobežojumi savu bērnu aprūpei, kas ir atšķirīgi no pārējiem vecākiem, kuriem nav invaliditāte. Tāpat mērķis bija noskaidrot, vai vecākiem ar invaliditāti ir nepieciešams specifisks vai papildu atbalsts jau esošajam atbalstam, lai pildītu vecāka pienākumus un nodrošinātu savu bērnu aprūpi.

Pētījuma mērķa grupa bija personas ar invaliditāti vecumā no 20 līdz 65 gadiem, kuru apgādībā ir bērni un kuri saņem kādu no pabalstiem, kas saistīti ar bērna aprūpi. Pētījuma dati tika iegūti veicot statistikas un dokumentu analīzi, mērķa grupas aptauju, padziļinātas intervijas ar mērķa grupu un ekspertu fokusgrupas diskusiju.

Pētījuma gala ziņojums elektroniski pieejams šeit: Pētījuma gala ziņojums

Kvalitatīvais pētījums par Rīgas attīstības programmas 2022. - 2027. gadam ieviešanu  

Projekta pasūtītājs: Rīgas plānošanas reģions Projekts īstenots: 2022. gadā

Pētījuma mērķis bija noskaidrot speciālistu viedokli par Rīgas attīstības programmas 2022.-2027.gadam noteikto prioritāšu ieviešanu – stimulējošie un kavējošie faktori un darbnīcās izstrādāt priekšlikumus rīcību un/vai projektu iecerēm, kas veicinātu prioritāšu uzdevumu sasniegšanu.

Pētījumā  ietvertās Programmas prioritātes „Dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide”, „Laba vides kvalitāte un noturīga pilsētas ekosistēma klimata pārmaiņu mazināšanai” un „Kvalitatīva un pieejama izglītība”.

Pētījums par darba tirgus situāciju Kurzemes reģionā augstskolu programmu plānošanai

Projekta pasūtītājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas izglītības pārvalde”

Projekts īstenots: 2022. gadā

Pakalpojuma mērķis bija iegūt dažādu Kurzemes tautsaimniecības nozaru aktuālo raksturojumu, tai skaitā noskaidrot Kurzemes reģiona uzņēmēju viedokli par esošo un nepieciešamo augstākās izglītības programmu piedāvājumu reģionā, kā arī iegūt informāciju par sadarbības attīstību starp uzņēmējiem un augstskolām darbinieku izglītošanā.


Pakalpojuma ietvaros tika iegūti un analizēti Lursoft dati par Kurzemes reģiona uzņēmumiem dažādos griezumos, tai skaitā sniedzot situācijas atspoguļojumu par sekojošām teritoriālām vienībām - Ziemeļkurzemi (Ventspils valstspilsēta, Ventspils novads un Talsu novads), Dienvidkurzemi (Liepājas valstspilsēta, Dienvidkurzemes novads, Saldus novads) un Centrālo Kurzemi (Tukuma novads, Kuldīgas novads). Un tika sagatavota elektroniska aptaujas anketa, kas izsūtīta Kurzemes reģiona uzņēmējiem, iegūtie rezultāti tika atspoguļoti pētījuma atskaitē. Tāpat pakalpojuma ietvaros tika apkopota informācija par profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmu piedāvājumu reģionā, kā arī sniegtas atziņas un ieteikumi augstskolu programmu attīstībā, ņemot vērā darba tirgus situāciju un augstskolu piedāvājumu reģionā.

E-mācību kursa satura izstrāde pašvaldībām un plānošanas reģioniem par klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām

Projekta pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekts īstenots: 2021. - 2022. gadā

Pakalpojuma mērķis bija izstrādāt e-mācību kursa saturu pašvaldībām un plānošanas reģioniem par klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām. E-mācību kursa mērķauditorija bija pašvaldību un plānošanas reģionu darbinieki, kas ir iesaistīti attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā.

Pakalpojuma ietvaros tika veikta sākotnējā izpēte - e-mācību kursa tēmai atbilstošās literatūras un informācijas avotu izpēte un analīze, kā arī socioloģiskā aptauja, lai noskaidrotu pašvaldību un plānošanas reģionu interesējošos jautājumus par klimata pārmaiņām. Tika izstrādāts e-mācību kursa satura rādītājs un tālāk attiecīgi e-mācību kursa materiāls.

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu izstrāde

Projekta pasūtītājs: Liepājas valstspilsētas pašvaldība

Projekts īstenots: 2021. - 2022. gadā

Pakalpojuma mērķis bija teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde – gan ilgtermiņa, gan vidējtermiņa dokumentu. Dokumentu izstrādes ietvaros tika veikta esošās situācijas analīze, t.sk. organizēta aptauja un tematiskās diskusijas viedokļu noskaidrošanai, tika noteiktas vidējtermiņa un ilgtermiņa prioritātes, ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un attīstības vīzija.  Atbilstoši vidējtermiņa prioritātēm tika noteikti rīcību virzieni un to ietvaros veicamie uzdevumi, tika izstrādāts investīciju plāns. Dokumentiem tika izstrādāta uzraudzības sistēma un pārskats par sabiedrības līdzdalību.

Jelgavas Mūzikas vidusskolas attīstības un investīciju stratēģija 2021.-2027.gadam

Projekta pasūtītājs: Jelgavas Mūzikas vidusskola

Projekts īstenots: 2022. gadā

Pakalpojuma ietvaros sadarbībā ar izglītības iestādi tika veikta attīstības un investīciju stratēģijas izstrāde. Tās ietvaros tika precizēti un raksturoti izglītības iestādes virsmērķi, attīstības redzējums un stratēģiskais virziens, esošās un nākotnes situācijas raksturojums (ietver darbaspēka pieprasījuma raksturojumu, vidusskolas profesionālās izglītības programmu raksturojumu, metodiskā darba raksturojumu, karjeras attīstības atbalsta raksturojumu, cilvēkresursu pieejamības raksturojumu, pašu ieņēmumu un “zaļo” investīciju un aktivitāšu raksturojumu), nepieciešamie ieguldījumi, komunikācijas stratēģija un rīcības plāns.

Profesionālās izglītības kompetences centra „Nacionālā Mākslu vidusskola” attīstības un investīciju stratēģija 2021.-2027. gadam

Projekta pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālā Mākslu vidusskola”  

Projekts īstenots: 2022. gadā

Pakalpojuma ietvaros sadarbībā ar izglītības iestādi tika veikta attīstības un investīciju stratēģijas izstrāde. Tās ietvaros tika precizēti un raksturoti izglītības iestādes virsmērķi, attīstības redzējums un stratēģiskais virziens, esošās un nākotnes situācijas raksturojums, nepieciešamie ieguldījumi, komunikācijas stratēģija un rīcības plāns.

Pētījums par “Vidzemes lauku partnerības “Brasla” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam” ieviešanu un ieteikumu sagatavošana 2023. – 2027. gada stratēģijas izstrādei

Projekta pasūtītājs: Biedrība Vidzemes lauku partnerība “Brasla”  

Projekts īstenots: 2021. - 2022. gadā

Pētījuma ietvaros tika izvērtēta biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 2014. - 2020. gadam ieviešana, tās ietekme uz teritorijas attīstību, apzinot iespējamo potenciālu, formulējot priekšnoteikumus tālākai, efektīvai biedrības un sadarbības partneru darbībai Limbažu novada – Alojas, Limbažu un Staiceles pilsētās, Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku, Katvaru, Limbažu, Umurgas, Vidrižu un Staiceles pagastos, Valmieras novada - Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagastos, Siguldas novada - Lēdurgas pagastā, un Cēsu novada - Straupes un Stalbes pagastu teritorijā. Pētījuma noslēgumā tika sagatavoti secinājumi par esošās attīstības stratēģijas īstenošanu, kā arī tika sniegti ieteikumi biedrības turpmākai darbībai un nākošās attīstības stratēģijas sagatavošanai.

Pētījuma ietvaros tika pielietotas dažādas pētnieciskās metodes – dokumentu un statistikas datu analīze, intervijas ar pašvaldību, ZM, LAD, partnerības vadību, divas aptaujas – viena ar projektu iesniedzējiem un otra ar partnerības teritorijas iedzīvotājiem, un diskusijas ar uzņēmēju, NVO un pašvaldību pārstāvjiem.

Jēkabpils novada dabas un vides ārkārtas situāciju pārvaldības plāna izstrāde un vadlīniju un ieteikumu izstrāde sadarbības modeļu veidošanai par ārkārtas situācijas pārvaldību Zemgales reģionā

Projekta pasūtītājs: Zemgales plānošanas reģions

Projekts īstenots: 2021. - 2022. gadā

Pakalpojuma izpildes rezultātā tika pilnveidota Jēkabpils novada civilās aizsardzības sistēmas darbība dažādu dabas katastrofu un avāriju pārvaldībā, kā arī tika sagatavoti priekšlikumi pašvaldību sadarbības uzlabošanai risku pārvaldībai Zemgales reģionā kopumā.

Darba gaitā tika veikta esošās situācijas izpēte, veicot gan līdz šim uzkrāto datu analīzi, gan arī pārrunājot ar katru risku saistītos jautājumus darbsemināros ar atbildīgajām, iesaistītajām personām pašvaldībā, tādejādi iegūstot būtisku informāciju - novērtējumu par dabas un vides ārkārtas situāciju pārvaldību Jēkabpils novadā. Kopumā tika sagatavoti 11 daudz detalizētāki rīcību plāni atbilstoši katram riskam, tādejādi pilnveidojot esošo novada civilās aizsardzības plānu. Vienam no riskiem tika īstenotas arī mācības jeb situācijas izspēle, kad tika izspēlēts riska situācijai pietuvināts vingrinājuma scenārijs, ar mērķi pilnveidot praktiskās iemaņas nestandarta situāciju rašanās gadījumā. Papildus tam tika sagatavotas arī vadlīnijas pašvaldības tehnikas, aprīkojuma ikgadējai pārbaudei un praktiskas rekomendācijas sabiedrības izglītošanas pasākumiem Jēkabpils novadā.

Jūrmalas pilsētas sabiedrības integrācijas plāna 2023.– 2029.gadam saliedētas un iekļaujošas sabiedrības attīstībai izstrāde

Projekta pasūtītājs: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

Projekts īstenots: 2021. - 2022. gadā

Pakalpojuma ietvaros tika izstrādāts pašvaldības nozares attīstības plānošanas dokuments - Jūrmalas pilsētas sabiedrības integrācijas plāns 2023.–2029.gadam. Plāna izstrādē pirmā posma ietvaros tika veikta esošās situācijas izpēte – veikta plānošanas dokumentu analīze, sniegts Jūrmalas iedzīvotāju vispārīgs raksturojums, t.sk. iedzīvotāju skaita dinamika, struktūra, demogrāfijas tendences un ietekmējošie faktori, pašvaldībā pārstāvētas tautību un sociālās grupas, tika raksturoti līdzšinējie uz sabiedrības integrāciju vērstie un pašvaldības īstenotie pasākumi.

Otrajā posmā tika apzinātas sabiedrības un mērķa grupas vajadzības aptaujā un fokusgrupu diskusijā, tika definēti sabiedrības integrācijas attīstības politikas attīstības virzieni Jūrmalā. Trešajā posmā tika izstrādāts attīstības virzieniem atbilstīgs Rīcības plāns, ietverot īstenojamos pasākumus, iznākuma rezultatīvos rādītājus, īstenošanas periodu, atbildīgos.

Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. - 2046. gadam izstrāde un Kuldīgas novada attīstības programmas 2022. - 2028. gadam izstrāde

Projekta pasūtītājs: Kuldīgas novads

Projekts īstenots: 2021. - 2022. gadā

Pakalpojuma mērķis ir teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde – gan ilgtermiņa, gan vidējtermiņa dokumentu. Dokumentu izstrādes ietvaros tiek veikta esošās situācijas analīze, t.sk. organizēta aptauja un tematiskās diskusijas viedokļu noskaidrošanai, tiek noteiktas vidējtermiņa un ilgtermiņa prioritātes, ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un attīstības vīzija.  Atbilstoši vidējtermiņa prioritātēm tiek noteikti rīcību virzieni un to ietvaros veicamie uzdevumi, tiek izstrādāts investīciju plāns. Dokumentiem tiek izstrādāta uzraudzības sistēma un pārskats par sabiedrības līdzdalību.

Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. - 2042. gadam izstrāde un Tukuma novada attīstības programmas 2022. - 2028. gadam izstrāde

Projekta pasūtītājs: Tukuma novads

Projekts īstenots: 2021. - 2022. gadā

Pakalpojuma mērķis ir teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde – gan ilgtermiņa, gan vidējtermiņa dokumentu. Dokumentu izstrādes ietvaros tiek veikta esošās situācijas analīze, t.sk. organizēta aptauja un tematiskās diskusijas viedokļu noskaidrošanai, tiek noteiktas vidējtermiņa un ilgtermiņa prioritātes, ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un attīstības vīzija.  Atbilstoši vidējtermiņa prioritātēm tiek noteikti rīcību virzieni un to ietvaros veicamie uzdevumi, tiek izstrādāts investīciju plāns. Dokumentiem tiek izstrādāta uzraudzības sistēma un pārskats par sabiedrības līdzdalību.

Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde

Projekta pasūtītājs: Valsts izglītības satura centrs

Projekts īstenots: 2017. - 2022. gadā

Eiropas Sociālā fonda specifiskā atbalsta mērķa 8.5.2. „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un nodrošināšanai” (vienošanās Nr. Nr.8.5.2.0/16/1/001) ietvaros Valsts izglītības satura centrs īsteno projektus „Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde” un „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde”, kuru mērķis ir izveidot elastīgas profesionālās izglītības programmas un kvalifikācijas eksāmenus, kas nodrošinātu iespēju ātri reaģēt uz darbaspēka pieprasījumu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.

Projekta ietvaros SIA „AC Konsultācijas” organizēja modulāro profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādi būvniecības, enerģētikas, kokapstrādes, uzņēmējdarbības, tekstilizstrādājumu ražošanas, skaistumkopšanas, transporta, mākslas un radošo industriju nozarēs. Izstrādes ietvaros tiek organizētas pedagogu un nozaru ekspertu sanāksmes, lai programmas un eksāmenus pietuvinātu nozaru darba tirgus prasībām, ietverot nepieciešamās kompetences.

Jēkabpils pilsētas kultūras attīstības stratēģija 2021.-2027. gadam

Projekta pasūtītājs: Jēkabpils Kultūras pārvalde

Projekts īstenots: 2021. gadā

Pakalpojuma ietvaros tika izstrādāts pašvaldības nozares attīstības plānošanas dokuments - Jēkabpils pilsētas kultūras attīstības stratēģija 2021.-2027. gadam. Dokumenta izstrāde un saturs tika sagatavots atbilstoši normatīvajām prasībām un ietver kultūras nozares situācijas raksturojumu un SVID analīzi, vidēja termiņa stratēģisko ietvaru (vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes, attīstības perspektīvas, rīcības plānu un sasniedzamos rādītājus) un pārskatu par tā saskaņotību ar augstāk stāvošajiem plānošanas dokumentiem. Jāuzsver, ka dokuments atspoguļo arī nozares telpiskās attīstības perspektīvu, kā arī apraksta dokumenta īstenošanas, uzraudzības kārtību.

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas attīstības un investīciju stratēģija 2021. - 2027. gadam

Projekta pasūtītājs: Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola 

Projekts īstenots: 2021. gadā

Pakalpojuma ietvaros sadarbībā ar izglītības iestādi tika veikta attīstības un investīciju stratēģijas izstrāde. Tās ietvaros tika precizēti un raksturoti izglītības iestādes virsmērķi, attīstības redzējums un stratēģiskais virziens, esošās un nākotnes situācijas raksturojums, nepieciešamie ieguldījumi, komunikācijas stratēģija un rīcības plāns.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma Attīstības un investīciju stratēģija 2021-2027. gadam

Projekta pasūtītājs: Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums 

Projekts īstenots: 2021. gadā

Pakalpojuma ietvaros sadarbībā ar izglītības iestādi tika veikta attīstības un investīciju stratēģijas izstrāde. Tās ietvaros tika precizēti un raksturoti izglītības iestādes virsmērķi, attīstības redzējums un stratēģiskais virziens, esošās situācijas raksturojums un rīcību plāns (ietver tehnikuma profesionālās izglītības programmu raksturojumu, darba tirgus un izglītības piedāvājuma raksturojumu, cilvēkresursu pieejamības raksturojumu, metodiskā darba un tā attīstības raksturojumu, karjeras attīstības atbalsta raksturojumu, nekustamā īpašuma un mācību materiāli tehniskās bāzes raksturojumu, tehnikuma mācību vides infrastruktūras raksturojumu, pašu ieņēmumu un “zaļo” investīciju un aktivitāšu raksturojumu), nepieciešamie ieguldījumi un iestādes komunikācijas stratēģija.

Projekta LUCIA ietvaros gūtās pieredzes un izstrādāto risinājumu izplatīšanas potenciāla apzināšana Baltijas jūras reģionā

Projekta pasūtītājs: Rīgas plānošanas reģions

Projekts īstenots: 2020. - 2021. gadā

Projekta mērķis ir uzlabot pilsētu plānošanas procedūras un īstenot kvalitatīvākus apgaismojuma projektus, kā arī izstrādāt priekšlikumus rezultātu veiksmīgai izplatīšanai Baltijas jūras reģionā. Projekta ietvaros tiks apzināti projekta "LUCIA" darba uzdevumi, īstenotās aktivitātes, rezultāti, kā arī apkopoti projekta ietvaros sagatavoto ziņojumu būtiskākā informācijā un galvenie secinājumi. Tiks apkopota pilotteritorijās attīstīto risinājumu ekoloģisko, tehnoloģisko, ekonomisko un sociālo aspektu nozīmība, sasniegtā kvalitāte, trūkumi un turpmākās izaugsmes iespējas. Tiks apzināts un raksturots projekta risinājumu izplatīšanas potenciāls Baltijas jūras reģionā caur sadarbības tīkliem un organizācijām. Īpaša uzmanība tiks pievērsta projekta partneriem un iesaistītajām pusēm, partneru organizētajiem semināriem. Balstoties uz iegūto informāciju tiks izstrādāti priekšlikumi rezultātu veiksmīgai izplatīšanai Baltijas jūras reģionā.

Atbalsta pakalpojumi profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju 2021. - 2027. gadam izstrāde

Projekta pasūtītājs: Valsts izglītības satura centrs

Projekts īstenots: 2020. - 2021. gadā

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu profesionālās izglītības iestādēm attīstības un investīciju stratēģiju 2021. - 2027. gadam izstrādē saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas izdotajām “Profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģijas 2021.-2027. gadam izstrādes vadlīnijām”. Projekta ietvaros tiek:
  1. veikta četru video materiālu izstrāde sadarbībā ar IZM deleģētajiem ekspertiem (tēmas:  Izglītības iestādes virsmērķi, attīstības redzējums un stratēģiskais virziens – misija, vīzija; Rīcības plāns, nākotnes konceptuālais redzējums; “Zaļās” aktivitātes un investīcijas un Komunikācijas stratēģija);
  2. organizēti 5 tiešsaistes mācību pasākumi četru stundu garumā (tēmas: Izglītības iestādes virsmērķi, attīstības redzējums un stratēģiskais virziens; Komunikācijas stratēģija; Finanšu resursi; Cilvēkresursu vadība (izglītības sistēmā) un “Zaļā domāšana” un “zaļās” aktivitātes);
  3. organizēti 2 klātienes pieredzes apmaiņas pasākumi;
  4. organizētas 25 tiešsaistes konsultācijas par piecām tiešsaistes mācību tēmām.
Projektā atbalsts tiek sniegts vairāk nekā 60 profesionālās izglītības iestāžu vadības komandām.

Uzņēmējdarbības izglītības rīcības plāna izstrāde projektā Nr. PGI 05114 E-COOL

Projekta pasūtītājs: Zemgales plānošanas reģions

Projekts īstenots: 2020. - 2021. gadā

Uzņēmējdarbības izglītības rīcības plāna izstrāde pārrobežu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2014-2020 projektā Nr. PGI 05114 Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes atbalsts izmantojot kompetenču dinamiku, mācību metodes un uzņēmējdarbības ekosistēmu”. Rīcības plāna ietvaros nepieciešams:

  • Iepazīties, analizēt un apkopot esošo informāciju, materiālus un dokumentus, kas ir izstrādāti saistībā ar izglītības nozari (t.sk. uzņēmējdarbības kompetenču un uzņēmējdarbības izglītības piedāvājumu) Zemgalē un Latvijā, analizēt situāciju, un sagatavot izpētes gala ziņojumu ar secinājumiem un priekšlikumiem.
  • Organizēt vismaz divas (2) tematiskās diskusijas valsts, pašvaldību, privātā un nevalstiskā sektora pārstāvjiem, kuri darbojas uzņēmējdarbības kompetenču attīstības un uzņēmējdarbības izglītības piedāvājuma nodrošināšanā.
  • Izstrādāt Rīcības plānu Zemgales reģiona uzņēmējdarbības kompetenču un uzņēmējdarbības izglītības piedāvājuma un atbalstošākas jauniešu uzņēmējdarbības vides ilgtspējīgai attīstībai.

Profesijas standartu izstrāde kokapstrādē

Projekta pasūtītājs: Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija

Projekts īstenots: 2020. - 2021. gadā

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6. līmeņa augstākās izglītības profesijas standarta meža (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozarē izstrāde, moderācija un metodiskā darba nodrošināšana.

Eksperta pakalpojumi projekta pieteikuma izstrādē pašvaldībām CO2 emisiju samazināšanai

Projekta pasūtītājs: Rīgas plānošanas reģions

Projekts īstenots: 2020. - 2021. gadā

Projekta mērķis ir samazināt ceļošanas un kravu pārvadājumu laiku, vienlaikus samazinot arī CO2 emisijas trīs projekta definētos Centrālbaltijas reģiona koridoros (Ziemeļu, Vidējā un Dienvidu), tos padarot pievilcīgus jaunu uzņēmumu piesaistei un inovāciju attīstībai.

  1. Ziemeļu koridors: Orebro – Turku – Sanktpēterburga;  
  2. Vidējais koridors: Orebro – Tallina – Sanktpēterburga;  
  3. Dienvidu koridors: Orebro – Rīga – Sanktpēterburga.

Projekta mērķa grupas ir pārvaldes institūcijas, kas ir iesaistītas reģionālās attīstības un transporta politikas izstrādē un ieviešanā, t.sk., nacionāla, reģionāla līmeņa institūcijas un pašvaldības. Lēmumu pieņēmēji, teritorijas plānotāji, transporta infrastruktūras plānotāji un vadības sistēmu speciālisti, kā arī kravu pārvadātāji, uzņēmumi un iedzīvotāji pilsētvidē.

Sociālā darba teoriju un metožu grāmatas izstrāde

Projekta pasūtītājs: Labklājības ministrija

Projekts īstenots: 2019. - 2021. gadā

Projekta mērķis ir sagatavot un izdot grāmatu sociālā darba jomā par sociālo darbu ar gadījumu, t. sk. iekļaujot teorijas sociālajā darbā, metodes un to pielietošanu praksē. Grāmatas uzdevums ir sniegt metodisko atbalstu sociālā darba speciālistiem – sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem aprūpētājiem, sociālajiem rehabilitētājiem, sociālās palīdzības organizatoriem, studiju virziena “Sociālā labklājība” studentiem un mācībspēkiem, kā arī citiem sociālās jomas speciālistiem.

Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas (rīcības plāna) 2020-2025 izstrāde

Projekta pasūtītājs: Latvijas Zaļo ceļu asociācijas

Projekts īstenots: 2020. gadā

Projekta mērķis ir izstrādāt Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas rīcības plānu 2020-2025 un sniegt priekšlikumus Vidzemes Tūrisma attīstības stratēģijas aktualizēšanai. Rīcības plānā fokuss bija vērsts uz zaļo ceļu (Greenways) attīstību, tā ietvaros tika analizēta esošā situācija tūrisma un mobilitātes jomās, formulēti transporta un tūrisma mobilitātes attīstības priekšlikumi, ieteiktas jaunas tūrisma attīstības iespējas vietējā, reģionālajā, valsts līmenī, plānojot jaunus potenciālos zaļo ceļu attīstības projektus un atbalsta iespējas. Rīcības plānā tika iekļauta informācija par prioritātēm, rīcībām, atbildīgajiem, indikatīvo laika termiņu un finansējuma avotiem rīcību īstenošanai. Plānošanas procesā tika nodrošināta iesaistīto pušu līdzdalība.

Pielāgošanās klimata pārmaiņām pašvaldības līmenī - prioritāro pasākumu noteikšanas kritēriju izstrāde un to finansēšanas prioritātes izvērtēšanas izveide

Projekta pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekts īstenots: 2020. gadā

Projekta mērķis ir izstrādāt metodiku, izmērāmus kritērijus un detalizētas vadlīnijas pašvaldībām metodikas pielietošanai, kritēriju piemērošanai un prioritāro pasākumu noteikšanai, kas veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām un klimata risku mazināšanu. Projekta ietvaros tika analizēti Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam iekļautie pasākumi, kā arī pētījumu un projektu rezultāti, ārvalstu pieredze, politikas plānošanas dokumenti, intervijas ar nozares ekspertiem un citi avoti. Tika izstrādāta arī metodika, kā prioritizēt finansējuma piešķīrumu dažādu pašvaldību pasākumiem.

Ekonomiskā analīze un pasākumu programmas darba variantā iekļauto pasākumu izmaksu efektivitātes izvērtējums Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plāniem 2022.-2027.gadam

Projekta pasūtītājs: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Projekts īstenots: 2020. gadā

Projekta rezultātā tika izstrādātas 4 atsevišķas atskaites par Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseiniem, ietverot ūdeņu izmantošanas sociālekonomiskās nozīmības novērtējumu, ūdens izmantošanas tendenču attīstības novērtējumu un ūdens cenu politikas izvērtējumu.

Projekta Nr. LLI-302 Safe Borderlands pētījuma ar rīcības plānu Latvijas - Lietuvas pierobežu pašvaldību sadarbības uzlabošanai sabiedriskās drošības nodrošinājumā sagatavošana

Projekta pasūtītājs: Zemgales plānošanas reģions

Projekts īstenots: 2019. - 2020. gadā

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta Nr. LLI-302 “Vietējo sabiedriskās drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” / Safe Borderlands” ietvaros. 

Mērķis: izstrādāt pētījumu  ar Rīcības plānu Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sadarbības uzlabošanai sabiedriskās drošības jomā.

Aptveramā teritorija: Latvijas-Lietuvas pierobežas novadi un rajoni: Auces, Tērvetes, Jelgavas, Rundāles, Bauskas, Vecumnieku, Viesītes un Aknīstes novads Latvijā, Akmenes, Jonišķu, Pakrojas, Pasvales, Biržu un Rokišķu rajons Lietuvā. 

Drošības pakalpojumu sniedzēji: Latvijas Valsts policija, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Latvijas Valsts robežsardze, Latvijas Valsts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, aptveramās teritorijas pašvaldību policijas struktūrvienības, ugunsdzēsības dienesti – brīvprātīgās ugunsdzēsēju organizācijas (Latvijā un Lietuvā), Lietuvas Valsts policijas departaments, Lietuvas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas departaments, Lietuvas Valsts robežsardzes dienests, Lietuvas Valsts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem

Projekta pasūtītājs: Labklājības ministrija


Projekts īstenots: 2018. - 2020. gadā

Pakalpojuma „Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem”, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001 „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros, mērķis ir nodrošināt pilsētu un novadu sociālo dienestu sociālos darbiniekus ar atbilstošu metodiku darbam ar ģimenēm ar bērniem, un tādējādi veicināt sociālā darba ar ģimenēm ar bērniem kvalitātes uzlabošanos. Projekta ietvaros tika veikta sociālās jomas izpēte pašvaldībās, izstrādāts un aprobēts metodiskais materiāls un īstenotas klātienes apmācības, izstrādātas tiešsaistes apmācības.

Metodiskais materiāls elektroniski pieejams šeit: Metodiskais materiāls

Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījuma veikšana izglītības iestādēs

Projekta pasūtītājs: Veselības ministrija

Projekts īstenots: 2018. - 2020. gadā

Pētījuma mērķis bija noskaidrot fizisko aktivitāti ierobežojošos un veicinošos faktorus Latvijas vispārizglītojošās skolās. Lai iegūtu kvalitatīvus datus (t. sk., identificētu problēmas) par iespējamajiem šķēršļiem, kas kavē skolēnu fizisko aktivitāšu pieejamību izglītības iestādēs Latvijā, pētījuma ietvaros tika izvērtēta skolu infrastruktūra no fiziskās aktivitātes veicinošas vides viedokļa, novērtēts sporta stundu plānojums, veikta sporta aktivitāšu zonu, tajā skaitā higiēnas telpu nodrošinājuma padziļināta novērtēšana, kā arī anonīmā aptaujā izvērtēti skolēnu higiēnas paradumi saistībā ar fiziskajām aktivitātēm skolā.

Pētījuma gala ziņojums elektroniski pieejams šeit: Pētījuma gala ziņojums

Vadlīnijas jūras piekrastes ūdeņu un saistītās piekrastes daļas plānošanai vietējā līmenī

Projekta pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekts īstenots: 2018. - 2019. gadā

Pakalpojums izstrādāts projekta „EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 – Jūras telpiskā plānošana” („Pan Baltic Scope”) ietvaros un tā mērķis bija veicināt integrētu jūras un sauszemes telpas izmantošanas plānošanu vietējā līmenī, paaugstinot pašvaldības speciālistu kapacitāti un iedzīvotāju iesaisti plānošanas procesā. Pakalpojums bija Latvijas situācijas izpētes gadījums „Pan Baltic Scope” darba paketes 1.3. „Sauszemes-jūras mijiedarbības integrēšana jūras telpiskajā plānošanā Baltijas jūras reģionā” ietvaros. „Pan Baltic Scope” projekta mērķis ir panākt saskaņotu jūras telpisko plānošanu Baltijas jūras reģionā un veicināt pārrobežu sadarbību.

Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku

Projekta pasūtītājs: Ekonomikas ministrija

Projekts īstenots: 2016. - 2019. gadā

Projekta mērķis bija izpētīt un pilnveidot esošo darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, lai nodrošinātu savlaicīgāku un saskaņotāku valsts institūciju un nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību darba tirgus pārmaiņu paredzēšanā un nepieciešamo pārkārtojumu ieviešanā, t.sk., paplašināt vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu izmantošanu rīcībpolitikas veidošanā.

Pētījuma gala ziņojums elektroniski pieejams šeit: Pētījuma gala ziņojums

Metodiskā materiāla „Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs” izstrāde un aprobācija

Projekta pasūtītājs: Valsts izglītības satura centrs

Projekts īstenots: 2018. gadā

Projekta mērķis bija attīstīt profesionālās izglītības iestāžu spēju veidot mācību piedāvājumu pieaugušo mērķauditorijai, kā arī uzlabot profesionālās izglītības iestāžu kapacitāti veikt tirgus analīzi, gatavot mārketinga un pārdošanas plānus, nodrošināt pakalpojumu virzīšanu tirgū un sekmīgi pārdot izglītības pakalpojumus.  Projekta ietvaros, profesionālās izglītības iestāžu pārstāvju darba grupai sadarbojoties ar biznesa vadības ekspertiem, tika izstrādāts metodiskais materiāls, kas nākotnē kalpos kā līdzeklis profesionālās izglītības iestādēm, veidojot izglītības piedāvājumu pieaugušajiem.

Metodiskais materiāls elektroniski pieejams šeit: Metodiskais materiāls

Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē

Projekta pasūtītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde

Projekts īstenots: 2018. gadā

Ieslodzījuma vietu pārvalde īstenoja projektu Nr.9.1.2.0/16/I/001 „Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”, kura mērķis bija sniegt atbalstu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, piedāvājot specifiskus atbalsta pasākumus, kā arī izstrādājot un īstenojot jaunas atbalsta metodes mērķgrupai, tai skaitā attīstot brīvprātīgo darbu un aktīvu ģimenes locekļu iesaistīšanu, tādējādi sekmējot mērķgrupas integrāciju sabiedrībā un veicinot iesaistīšanos darba tirgū.

Projekta „Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības  modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē” mērķis bija, balstoties uz apkopoto informāciju par līdzšinējo brīvprātīgā darba un līdzgaitniecības praksi Latvijas kriminālsodu izpildē un sekmīgi īstenotiem brīvprātīgā darba un līdzgaitniecības modeļiem ārzemēs, iegūstot jaunas atziņas, idejas, faktus, sniegt ieteikumus brīvprātīgo darba ar notiesātām personām un līdzgaitniecības modeļu ieviešanai Latvijā. 

Pētījuma gala ziņojums elektroniski pieejams šeit: Pētījuma gala ziņojums

Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvaru struktūrai

Projekta pasūtītājs:  Valsts izglītības satura centrs

Projekts īstenots: 2017. - 2018. gadā

Pētījumā tika veikta funkcionālā analīze būvniecības, drukas, enerģētikas, kokrūpniecības, transporta un uzņēmējdarbības nozarēm un mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoram. Izpētes rezultātā tika izveidots sistematizēts izpētes materiālu un rezultātu apkopojums – paredzēts izglītības vajadzībām, kas atbilstoši nozares attīstības tendencēm nosaka nozarei nepieciešamās profesijas.

Kuģniecības un enerģētikas nozaru nākotnes scenāriju izstrāde un šo nozaru kritisko jautājumu jūras telpiskās plānošanas un pārrobežu sadarbības kontekstā noteikšana un informatīvā materiāla izstrāde

Projekta pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekts īstenots: 2017. gadā

Pakalpojuma ietvaros tika izstrādāti nākotnes scenāriji kuģniecības un enerģētikas nozarēm, definēti nozaru kritiskie jautājumi, kas virzāmi Baltijas jūras reģiona dialoga veidošanai, izstrādāti priekšlikumi rezultātu integrēšanai Latvijas jūras telpiskā plānojuma pilnveidotajā versijā un sagatavots informatīvais materiāls. Aktīvas sadarbības un ieinteresēto dalībnieku iesaistīšanās rezultātā tika palielināta Latvijas ieinteresēto pušu kapacitāte, gatavība un atvērtība līdzdarboties starpvalstu jūras telpiskās plānošanas diskusijās un palielināta spēja novērtēt nozaru ilgtermiņa attīstību. Rezultātā tika identificēti kuģniecības un enerģētikas nozaru kritiskie jautājumi jūras telpiskās plānošanas un pārrobežu sadarbības kontekstā.

Kurzemes plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrāde

Projekta pasūtītājs: Kurzemes plānošanas reģions

Projekts īstenots: 2017. gadā

Pakalpojuma ietvaros tika veikta piecu reorganizācijas plānu izstrāde bērnu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām Kurzemes plānošanas reģionā. Reorganizācijas mērķis bija rast risinājumus, lai uzlabotu situāciju bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri šobrīd dzīvo un saņem pakalpojumus institūcijās, pārveidojot ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumos, atbilstoši starptautiskām vadlīnijām bērnu alternatīvai aprūpei.

Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstības projekta tehniski ekonomiskais pamatojums

Projekta pasūtītājs: Rīgas domes satiksmes departaments

Projekts īstenots: 2016. gadā

Vispārējais projekta mērķis bija veicināt ilgtspējīgu sabiedriskā transporta izmantošanu Rīgā, iekļaujot mazāk savienotās pilsētas teritorijas Rīgas sabiedriskā transporta tīklā. Projekta objekts atrodas Latvijas galvaspilsētā Rīgā, kuras teritorijas platība ir 307 km2 un iedzīvotāju skaits  ir 638 784. Rīga ir ne tikai lielākā pilsēta Latvijā, bet arī Baltijas valstīs. Tika veikta  riska analīze, kas iekļauj jutīguma un risku analīzi. Jutīguma analīzes mērķis ir noteikt ‘kritiskos’ mainīgos, t.i., faktorus, kuri, tos izmainot pozitīvā vai negatīvā virzienā, visvairāk ietekmē projekta efektivitātes rādītājus, kā arī tika veiktas finanšu analīzes, kā arī izmaksu un ieguvumu analīze.