Izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģijas izstrāde

Attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka izglītības iestādes attīstības tendences, iespējamos nākotnes attīstības scenārijus, mērķus un darbības, balsoties uz esošās situācijas analīzi, tajā skaitā izglītības iestādes darbību ietekmējošajiem faktoriem, kurus nosaka ārējā ekonomiskā vide, izglītības nozares dinamika un politiskais ietvars.

Papildus pakalpojums, pēc vienošanās – ekonomiskie aprēķini:

 • Investīciju ieguldījumu efektivitātes izvērtējums
  • budžeta izdevumu analīze;
  • Investīciju ieguldījumu ekonomiskās efektivitātes novērtējums (darbaspēka, infrastruktūras izmaksas, uzturēšanas izmaksas uz 1km2, uz 1 izglītojamo u.tml.;
 • Izmaksu – ieguvumu analīze investīciju projektiem.


Modulārās profesionālās izglītības programmas satura izstrāde

Būvniecības nozares profesionālās kvalifikācijas

 • "Sausās būves montētājs"

 • "Sausās būves tehniķis"
 • "Betonētājs"
 • "Betonēšanas tehniķis"
 • "Apdares darbu strādnieks"
 • "Apdares darbu tehniķis"
Kokrūpniecības nozares profesionālās kvalifikācijas
 • "Meža mašīnu operators"
 • "Mežsaimniecības tehniķis"
 • "Kokvedēja automobiļa vadītājs"
 • "Būvizstrādājumu galdnieks"
 • "Mēbeļu galdnieks"
 • "Tapsētājs"
Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares profesionālās kvalifikācijas
 • "Sekretārs"
 • "Lietvedis"
 • "Klientu apkalpošanas speciālists"
Enerģētikas nozares profesionālās kvalifikācijas
 • “Atjaunojamās enerģētikas tehniķis”
 • “Elektromontieris"
 • "Elektroiekārtu montētājs"
 • "Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris"
 • "Elektroatslēdznieks"
 • "Gāzes apgādes sistēmu tehniķis"
 • "Gāzes iekārtu remontatslēdznieks"
 • "Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis"
 • "Siltumiekārtu remontatslēdznieks"
Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora profesionālās kvalifikācijas
 • "Fotogrāfs"
 • "Video operators"
 • "Skaņu operators"
 • "Gaismošanas operators"
 • "Produktu dizainera asistents"
 • "Apģērbu dizainera asistents"
 • "Vides dizainera asistents"
 • "Interjera dizainera asistents"
 • "Ārtelpu dizainera asistents"
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares  profesionālās kvalifikācijas –
 • "Tekstiliju ražošanas speciālists"
 • "Tekstilmateriālu ražošanas operators"
Skaistumkopšanas nozares profesionālā kvalifikācija
 • "Frizieris"
Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares profesionālās kvalifikācijas
 • "Rokas lokmetinātājs" (MMA)
 • "Lokmetinātājs metināšanā  ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē" (MAG)
 • "Gāzmetinātājs" (OAW)
 • "Lokmetinātājs metināšanā  ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē" (MIG)
 • "Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē" (TIG)
Transporta un loģistikas nozares gaisa satiksmes sektora profesionālā kvalifikācija
 • “Gaisa kuģa mehāniķis” 


Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde

Enerģētikas nozares profesionālās kvalifikācijas

 • "Elektrisko tīklu tehniķis"
 • "Elektromontāžas tehniķis"
 • "Rūpnīcu elektroiekārtu tehniķis"
 • "Atjaunojamās enerģētikas tehniķis"
 • “Elektroiekārtu montētājs”
 • “Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris”
 • “Elektroatslēdznieks”
 • "Gāzes apgādes sistēmu tehniķis"
 • "Gāzes iekārtu remontatslēdznieks"
 • "Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis"
 • "Siltumiekārtu remontatslēdznieks"
Būvniecības nozares profesionālās kvalifikācijas
 • "Betonēšanas tehniķis"
 • "Betonētājs"
 • "Ēku būvtehniķis"
 • "Ceļu būvtehniķis"
 • "Sausās būves tehniķis"
 • "Sausās būves montētājs"
 • "Apdares darbu strādnieks"
 • "Apdares darbu tehniķis"
Kokrūpniecības nozares profesionālās kvalifikācijas –
 • "Meža mašīnu operators"
 • "Mežsaimniecības tehniķis" 
 • "Koksnes materiālu apstrādātājs"
 • "Kokapstrādes iekārtu operators"
 • "Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators"
 • "Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis"
 • "Mēbeļu galdnieks"
 • "Būvizstrādājumu galdnieks"
 • "Tapsētājs"
Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  nozares profesionālās kvalifikācijas –
 • "Klientu apkalpošanas speciālists"
 • "Sekretārs"
 • "Lietvedis"
 • "Grāmatvedis"
 • "Finanšu darbinieks"
 • "Agrārā sektora komercdarbinieks"
Transporta un loģistikas nozares Loģistikas, palīgdarbību un autotransporta sektora profesionālā kvalifikācija –
 • "Dokers"  


Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde – Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde un attīstības programmas izstrāde


Metodiku, vadlīniju, pētījumu un novērtējumu izstrāde

 • Transporta plānošana un attīstība
 • Mobilitāte
 • Sociālais darbs un sociālie pakalpojumi
 • Sabiedrības veselība
 • Vide un klimata pārmaiņas
 • Tūrisms
 • Kultūra
 • Kriminoloģija
 • Darba tirgus pieprasījums un piedāvājums
 • Izglītība (vispārējā izglītība un profesionālā izglītība)

Scenāriju izstrāde


Apmācību vadīšana

 • Transporta plānošana
 • Aptaujas
 • Ekonomiskie aprēķini
 • Scenāriju metode attīstības plānošanā
 • Delfu metode
 • Pieaugušo izglītība

Semināru moderācija

Izmaksu - ieguvumu analīzes izstrāde, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un citi ekonomiskie aprēķini

Aptaujas anketas izstrāde, aptaujas organizēšana un aptaujas datu analīze, izmantojot SPSS

Projektu iesniegumu sagatavošana

*Pēc vienošanās, iespējama arī citu, pielāgotu pakalpojumu sniegšana


 .