Prakses iespējas mūsu uzņēmumā

SIA “AC Konsultācijas” piedāvā prakses iespējas. Lai pieteiktos praksei mūsu uzņēmumā, sūtiet savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi “prakse” uz e-pastu info@ack.lv.

Papildus informāciju par praksi var iegūt rakstot interesējošos jautājumus uz e-pastu: info@ack.lv

Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē

Projekta pasūtītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde

Projekts pašlaik tiek īstenots

Ieslodzījuma vietu pārvalde īsteno projektu Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū", kura mērķis ir sniegt atbalstu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, piedāvājot specifiskus atbalsta pasākumus, kā arī izstrādājot un īstenojot jaunas atbalsta metodes mērķgrupai, tai skaitā, attīstot brīvprātīgo darbu un aktīvu ģimenes locekļu iesaistīšanu, tādējādi sekmējot mērķgrupas integrāciju sabiedrība un veicinot iesaistīšanos darba tirgū.

Projekta ietvaros laika posmā no 2018. gada janvāra līdz 2018. gada jūlijam tiek īstenots pētījums “Pētījums par brīvprātīgo  darba iespējām un līdzgaitniecības  modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē”. Tā mērķis ir, balstoties uz apkopoto informāciju par līdzšinējo brīvprātīgā darba un līdzgaitniecības praksi Latvijas kriminālsodu izpildē un sekmīgi īstenotiem brīvprātīgā darba un līdzgaitniecības modeļiem ārzemēs, iegūstot jaunas atziņas, idejas, faktus, sniegt ieteikumus brīvprātīgo darba ar notiesātām personām un līdzgaitniecības modeļu ieviešanai Latvijā. Šo pētījumu veic SIA “AC Konsultācijas”.

Metodiskā materiāla "Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs" izstrāde un aprobācija

Projekta pasūtītājs: Valsts izglītības satura centrs

Projekts pašlaik tiek īstenots

Projekta mērķis ir attīstīt profesionālās izglītības iestāžu spēju veidot mācību piedāvājumu pieaugušo mērķauditorijai, kā arī uzlabot profesionālās izglītības iestāžu kapacitāti veikt tirgus analīzi, gatavot mārketinga un pārdošanas plānus, nodrošināt pakalpojumu virzīšanu tirgū un sekmīgi pārdot izglītības pakalpojumus.  Projekta ietvaros, profesionālās izglītības iestāžu pārstāvju darba grupai sadarbojoties ar biznesa vadības ekspertiem, tiks izstrādāts metodiskais materiāls, kas nākotnē kalpos kā līdzeklis profesionālās izglītības iestādēm, veidojot izglītības piedāvājumu pieaugušajiem.

Pētījums ''Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku'' tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 7.1.2.2./16/I/001 ''Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide'' ietvaros

Projekta pasūtītājs: Ekonomikas ministrija

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pētījuma mērķis ir izpētīt un pilnveidot esošo darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu (DTAPS), lai nodrošinātu savlaicīgāku un saskaņotāku valsts institūciju un nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību darba tirgus pārmaiņu paredzēšanā un nepieciešamo pārkārtojumu ieviešanā, t.sk., paplašināt vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu izmantošanu rīcībpolitikas veidošanā.

Pētījumu veido desmit izstrādes posmi, pašlaik jau pabeigts izstrādāt trīs no tiem. Pagaidām galvenie pētījuma rezultāti ietver vajadzību raksturojuma izstrādi elektroniskai prognožu atspoguļošanas platformai, kā arī priekšlikumu izstrādi DTAPS organizatoriskajam modelim. Lai nodrošinātu ātrāku uz nākotnes darba tirgus vajadzībām orientētu lēmumu pieņemšanu, pētījuma ietvaros secināts, ka nepieciešams ieviest trīs posmu DTAPS modeli, kas ietver darba tirgus prognožu izstrādi, interpretāciju un to izmantošanu rīcībpolitikā.  Notikušas vairākas diskusijas ar iesaistītajām pusēm, lai identificētu un izstrādātu piemērotu DTAPS organizatorisko modeli. Paralēli tika analizētas iespējas paplašināt darba tirgus prognozes ar administratīvo datu avotiem.

Turpmāk pārvietosimies videi draudzīgi!

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana iegādājoties jaunu elektromobili” mērķis ir iegādāties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu M1 klases elektromobili, kurš atbilst konkursa mērķim – veicināt SEG emisiju samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km ieviešanu Latvijā.

SIA „AC KONSULTĀCIJAS” uzskata, ka ir ļoti svarīgi ierobežot SEG emisiju izmešu apjomu, īpaši jau pilsētas robežās – tādēļ īstenojot projektu, tiek dota iespēja maršrutus, kuru veikšanai Rīgas pilsētas robežās un tuvējā apkārtnē līdz šim uzņēmuma darbinieki izmantoja fosilās degvielas automašīnu, veikt jau ar elektromobili, kura lietošana nerada SEG emisijas. Īstenojot projektu SIA „AC KONSULTĀCIJAS” plāno ar elektromobili veikt attālumu, kas sastādītu vismaz 14 000km gadā.

Kopējais projekta finansējums ir 28 173,00 euro, tai skaitā, attiecināmo izmaksu summa ir 23 283,47 euro, no kuriem KPFI – 11 640,00 euro.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .