Prakses iespējas mūsu uzņēmumā

SIA „AC Konsultācijas” piedāvā prakses iespējas. Lai pieteiktos praksei mūsu uzņēmumā, sūtiet savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi „prakse” uz e-pastu info@ack.lv.

Papildu informāciju par praksi var iegūt, rakstot interesējošos jautājumus uz e-pastu: info@ack.lv

Pētījums par nepieciešamajiem atbalsta pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem, kur vienam vai abiem vecākiem noteikta invaliditāte

Projekta pasūtītājs: Labklājības ministrija

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pakalpojuma mērķis ir veikt pētījumu un novērtēt, vai vecākiem ar invaliditāti (I, II, III invaliditātes grupa) ir specifiskas vajadzības vai ierobežojumi savu bērnu aprūpei, kas ir atšķirīgi no pārējiem vecākiem, kuriem nav invaliditāte. Tāpat mērķis ir noskaidrot, vai vecākiem ar invaliditāti ir nepieciešams specifisks vai papildu atbalsts jau esošajam atbalstam, lai pildītu vecāka pienākumus un nodrošinātu savu bērnu aprūpi.

Pētījuma mērķa grupa ir personas ar invaliditāti vecumā no 20 līdz 65 gadiem, kuru apgādībā ir bērni un kuri saņem kādu no pabalstiem, kas saistīti ar bērna aprūpi. Pētījuma dati tiks iegūti, veicot statistikas un dokumentu analīzi, mērķa grupas aptauju, padziļinātas intervijas ar mērķa grupu un ekspertu fokusgrupas diskusiju.

Metodikas un izglītības programmu izstrāde

Projekta pasūtītājs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pakalpojuma mērķis ir izstrādāt metodiku Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) speciālistu kompetences pilnveidei darbam ar personu ar funkcionāliem traucējumiem neformālajiem aprūpētājiem, veikt SIVA speciālistu apmācības metodikas lietošanā, kā arī izveidot kompetenču attīstības programmu (moduļus) personu ar funkcionāliem traucējumiem neformālo aprūpētāju apmācībām.

Pakalpojums tiek īstenots atbilstoši Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai”  mērķiem un uzdevumiem.

Pakalpojuma mērķa grupa ir SIVA speciālistu multidisciplinārā komanda, kas ietver ārstu, fizioterapeitu, ergoterapeitu, psihologu, karjeras konsultantu, sociālo darbinieks, aprūpētāju, pedagogu u.c. speciālistus, un neformālie aprūpētāji, kas šī pakalpojuma izpratnē ir personas, kuras rūpējas, sniedz atbalstu vai aprūpē personu ar funkcionāliem traucējumiem radniecības, draudzības saišu vai vienošanās (piem., kaimiņš vai brīvprātīgais) dēļ.

Olaines novada pašvaldības izglītības attīstības stratēģijas 2022.-2028. gadam izstrāde

Projekta pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība 

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pakalpojuma mērķis ir vidēja termiņa izglītības nozares attīstības plānošanas dokumenta izstrāde. Dokumentu izstrāde noris divos posmos – 1) Esošās situācijas izvērtējums, kura ietvaros tiek pētīta  demogrāfiskā situācija novadā, izstrādāta izglītojamo skaita prognoze, analizēti izglītības iestāžu dati un vērtēta pakalpojumu pieejamība, raksturota nozares pārvaldība, izstrādāti rādītāji izglītības kvalitātes vērtēšanai, organizētas iesaistīto pušu diskusijas; 2) Stratēģiskā un rīcību daļa, kuras ietvaros tiks definēti izglītības nozares ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi – vīzija, virsmērķis, stratēģiskie mērķi un prioritātes novadā, ilgtermiņa attīstības prioritātes, izstrādāts rīcības plāns, organizēts plānošanas seminārs. Tiks organizēts publiskās apspriešanas process, t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksme.


Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar grupu

Projekta pasūtītājs: Labklājības ministrija 

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pakalpojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" aktivitātes 15.2. “Metodiku izstrāde darbam ar dažādām klientu grupām, klātienes un e-apmācību satura izstrāde un pilotprojektu īstenošana šo metodiku ieviešanai” ietvaros SIA “AC Konsultācijas” ietvaros sadarbībā ar nodibinājumu “C Modulis” pēc Labklājības ministrijas  pasūtījuma.

Metodika tiek izstrādāta, lai nodrošinātu metodisko atbalstu sociālo dienestu un citiem sociālajiem darbiniekiem un veicinātu viņu profesionalitāti, strādājot ar klientiem grupā. Lai sasniegtu mērķus, projektā veikta priekšizpēte, noskaidrojot esošo situāciju sociālā darba ar grupu jomā Latvijā, izpētot ārvalstu prakses, veiktos pētījumus un izmantojot ekspertu pieredzi. Metodiku paredzēts veidot Latvijas unikālajai situācijai atbilstošu un viegli ieviešamu praksē.

Metodikas izstrāde ietver metodiskā materiāla, klātienes mācību programmas, e-mācību programmas un metodikas audiogrāmatas izstrādi, tādējādi nodrošinot tās pieejamību mērķa grupai. Projekta ietvaros tiek nodrošināta arī metodiskā materiāla aprobēšana pilotprojekta laikā, bet noslēgumā divām sociālo darbinieku grupām tiks nodrošinātas klātienes mācības.

E-mācību kursa satura izstrāde pašvaldībām un plānošanas reģioniem par klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām

Projekta pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pakalpojuma mērķis ir izstrādāt e-mācību kursa saturu pašvaldībām un plānošanas reģioniem par klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām. E-mācību kursa mērķauditorija ir pašvaldību un plānošanas reģionu darbinieki, kas ir iesaistīti attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā.

Pakalpojuma ietvaros tiek veikta sākotnējā izpēte - e-mācību kursa tēmai atbilstošās literatūras un informācijas avotu izpēte un analīze, kā arī socioloģiskā aptauja, lai noskaidrotu pašvaldību un plānošanas reģionu interesējošos jautājumus par klimata pārmaiņām. Tiek izstrādāts e-mācību kursa satura rādītājs un tālāk attiecīgi e-mācību kursa materiāls.

Ekspertu piesaiste Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādei

Projekta pasūtītājs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Projekts pašlaik tiek īstenots


Pakalpojuma mērķis ir teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde – gan ilgtermiņa, gan vidējtermiņa dokumentu. Dokumentu izstrādes ietvaros tiek veikta esošās situācijas analīze, t.sk. organizēta aptauja un tematiskās diskusijas viedokļu noskaidrošanai, tiek noteikta telpiskās attīstības perspektīva, vidējtermiņa un ilgtermiņa prioritātes, ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un attīstības vīzija.  Atbilstoši vidējtermiņa prioritātēm tiek noteikti rīcību virzieni un to ietvaros veicamie uzdevumi, tiek izstrādāts Rīcības un investīciju plāns. Dokumentiem tiek izstrādāta uzraudzības sistēma un pārskats par sabiedrības līdzdalību.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde 

(Nr. VISC 2020/11)

Projekta pasūtītājs: Valsts izglītības satura centrs

Projekts pašlaik tiek īstenots

Projekta mērķis ir sniegt metodisku atbalstu profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādātājiem. Eksāmena saturu 2., 3. un 4. līmeņa profesionālajām kvalifikācijām izstrādā atbilstoši profesijas standartam vai profesionālās kvalifikācijas prasībām, ņemot vērā attiecīgās nozares aktualitātes un normatīvo regulējumu, tādējādi mazinot darba tirgus segregāciju pēc dzimuma un integrējot vienlīdzīgu iespēju principus neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības un citiem iespējamiem diskriminācijas veidiem, īpaši attiecībā uz profesionālās studiju jomas vai profesijas izvēli.