Valmieras novada izglītības attīstības stratēģijas 2023.-2029. gadam izstrāde

Projekta pasūtītājs: Valmieras novada pašvaldība

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pakalpojuma mērķis ir vidēja termiņa izglītības nozares attīstības plānošanas dokumenta izstrāde. Dokumentu izstrāde norisināsies divos posmos - 1) Esošās situācijas izpētē, kuras ietvaros notiks datu un rezultātu apkopošana un analīze par izglītības jomas izvērtējumu, jomas sasaisti ar ES, izglītības pakalpojumu segmentāciju, atbalsta mehānismiem izglītībā, ieinteresētajām un iesaistītajām pusēm, potenciālo izglītojamo interesēm, kā arī demogrāfisko situāciju un pašvaldības izglītības iestādēm; 2) Stratēģijas un rīcības plāna izstrādē, kuras ietvaros tiks izveidots stratēģiskās attīstības ietvars, izglītības pakalpojumu tīkla attīstības pamatprincipi, metodiskā darba pārvaldības attīstība, kā arī izstrādāts rīcības plāns, risku izvērtējums, prioritātes un sasniedzamie rezultāti, kā arī stratēģijas īstenošanas rezultatīvie rādītāji.

ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda investīciju ietekmes uz ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstību izvērtējums

Projekta pasūtītājs: Finanšu ministrija 

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pakalpojuma mērķis ir analizēt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP) 6. prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” (turpmāk – 6. PV) ieguldījumu lietderību, efektivitāti, ietekmi un ilgtspēju. Izvērtējums veicams, ņemot vērā DP izvirzītos 6. PV mērķus – nodrošināt ilgtspējīgu transporta infrastruktūru un labas kvalitātes transporta un loģistikas  pakalpojumus, kas nodrošina darbavietas un pienesumu pakalpojumu eksporta apjoma pieaugumam.


Izvērtējuma rezultāti tiks izmantoti kā pierādījumu bāze, lai uzlabotu turpmāko politiku ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstīšanai Latvijā.  Plānots, ka izvērtējuma rezultātus un secinājumus lietos ES fondu vadībā un īstenošanā iesaistītās institūcijas, pašvaldības un citi investīciju plānotāji un lēmumu pieņēmēji transporta sistēmas attīstības jomās, lai pilnveidotu nacionālos plānošanas dokumentus, izstrādātu priekšnoteikumus investīciju projektu plānošanai un īstenošanai, kā arī lai uzlabotu investīciju projektu īstenošanu, nodrošinot iespējami efektīvāku un racionālāku investīciju izlietojumu.

Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar grupu

Projekta pasūtītājs: Labklājības ministrija 

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pakalpojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" aktivitātes 15.2. “Metodiku izstrāde darbam ar dažādām klientu grupām, klātienes un e-apmācību satura izstrāde un pilotprojektu īstenošana šo metodiku ieviešanai” ietvaros SIA “AC Konsultācijas” ietvaros sadarbībā ar nodibinājumu “C Modulis” pēc Labklājības ministrijas  pasūtījuma.

Metodika tiek izstrādāta, lai nodrošinātu metodisko atbalstu sociālo dienestu un citiem sociālajiem darbiniekiem un veicinātu viņu profesionalitāti, strādājot ar klientiem grupā. Lai sasniegtu mērķus, projektā veikta priekšizpēte, noskaidrojot esošo situāciju sociālā darba ar grupu jomā Latvijā, izpētot ārvalstu prakses, veiktos pētījumus un izmantojot ekspertu pieredzi. Metodiku paredzēts veidot Latvijas unikālajai situācijai atbilstošu un viegli ieviešamu praksē.

Metodikas izstrāde ietver metodiskā materiāla, klātienes mācību programmas, e-mācību programmas un metodikas audiogrāmatas izstrādi, tādējādi nodrošinot tās pieejamību mērķa grupai. Projekta ietvaros tiek nodrošināta arī metodiskā materiāla aprobēšana pilotprojekta laikā, bet noslēgumā divām sociālo darbinieku grupām tiks nodrošinātas klātienes mācības.