Prakses iespējas mūsu uzņēmumā

SIA „AC Konsultācijas” piedāvā prakses iespējas. Lai pieteiktos praksei mūsu uzņēmumā, sūtiet savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi „prakse” uz e-pastu info@ack.lv.

Papildu informāciju par praksi var iegūt, rakstot interesējošos jautājumus uz e-pastu: info@ack.lv

Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. - 2046. gadam izstrāde un Kuldīgas novada attīstības programmas 2022. - 2028. gadam izstrāde

Projekta pasūtītājs: Kuldīgas novads

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pakalpojuma mērķis ir teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde – gan ilgtermiņa, gan vidējtermiņa dokumentu. Dokumentu izstrādes ietvaros tiek veikta esošās situācijas analīze, t.sk. organizēta aptauja un tematiskās diskusijas viedokļu noskaidrošanai, tiek noteiktas vidējtermiņa un ilgtermiņa prioritātes, ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un attīstības vīzija.  Atbilstoši vidējtermiņa prioritātēm tiek noteikti rīcību virzieni un to ietvaros veicamie uzdevumi, tiek izstrādāts investīciju plāns. Dokumentiem tiek izstrādāta uzraudzības sistēma un pārskats par sabiedrības līdzdalību.

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu izstrāde 

Projekta pasūtītājs: Liepājas dome

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pakalpojuma mērķis ir teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde – gan ilgtermiņa, gan vidējtermiņa dokumentu. Dokumentu izstrādes ietvaros tiek veikta esošās situācijas analīze, t.sk. organizēta aptauja un tematiskās diskusijas viedokļu noskaidrošanai, tiek noteiktas vidējtermiņa un ilgtermiņa prioritātes, ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un attīstības vīzija.  Atbilstoši vidējtermiņa prioritātēm tiek noteikti rīcību virzieni un to ietvaros veicamie uzdevumi, tiek izstrādāts investīciju plāns. Dokumentiem tiek izstrādāta uzraudzības sistēma un pārskats par sabiedrības līdzdalību.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde 

(Nr. VISC 2020/11)

Projekta pasūtītājs: Valsts izglītības satura centrs

Projekts pašlaik tiek īstenots

Projekta mērķis ir sniegt metodisku atbalstu profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādātājiem. Eksāmena saturu 2., 3. un 4. līmeņa profesionālajām kvalifikācijām izstrādā atbilstoši profesijas standartam vai profesionālās kvalifikācijas prasībām, ņemot vērā attiecīgās nozares aktualitātes un normatīvo regulējumu, tādējādi mazinot darba tirgus segregāciju pēc dzimuma un integrējot vienlīdzīgu iespēju principus neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības un citiem iespējamiem diskriminācijas veidiem, īpaši attiecībā uz profesionālās studiju jomas vai profesijas izvēli.

Sociālā darba teoriju un metožu grāmatas izstrāde

Projekta pasūtītājs: Labklājības ministrija

Projekts pašlaik tiek īstenots

Projekta mērķis ir sagatavot un izdot grāmatu sociālā darba jomā par sociālo darbu ar gadījumu, t. sk. iekļaujot teorijas sociālajā darbā, metodes un to pielietošanu praksē. Grāmatas uzdevums ir sniegt metodisko atbalstu sociālā darba speciālistiem – sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem aprūpētājiem, sociālajiem rehabilitētājiem, sociālās palīdzības organizatoriem, studiju virziena “Sociālā labklājība” studentiem un mācībspēkiem, kā arī citiem sociālās jomas speciālistiem.

Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde

Projekta pasūtītājs: Valsts izglītības satura centrs

Projekts pašlaik tiek īstenots

Eiropas Sociālā fonda specifiskā atbalsta mērķa 8.5.2. „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un nodrošināšanai” (vienošanās Nr. Nr.8.5.2.0/16/1/001) ietvaros Valsts izglītības satura centrs īsteno projektus „Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde” un „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde”, kuru mērķis ir izveidot elastīgas profesionālās izglītības programmas un kvalifikācijas eksāmenus, kas nodrošinātu iespēju ātri reaģēt uz darbaspēka pieprasījumu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.

Projekta ietvaros SIA „AC Konsultācijas” organizēja modulāro profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādi būvniecības, enerģētikas, kokapstrādes, uzņēmējdarbības, tekstilizstrādājumu ražošanas, skaistumkopšanas, transporta, mākslas un radošo industriju nozarēs. Izstrādes ietvaros tiek organizētas pedagogu un nozaru ekspertu sanāksmes, lai programmas un eksāmenus pietuvinātu nozaru darba tirgus prasībām, ietverot nepieciešamās kompetences.

Turpmāk pārvietosimies videi draudzīgi!

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu elektromobili” mērķis ir iegādāties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu M1 klases elektromobili, kurš atbilst konkursa mērķim – veicināt SEG emisiju samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km, ieviešanu Latvijā.

SIA „AC KONSULTĀCIJAS” uzskata, ka ir ļoti svarīgi ierobežot SEG emisiju izmešu apjomu, īpaši jau pilsētas robežās – tādēļ, īstenojot projektu, tiek dota iespēja maršrutus, kuru veikšanai Rīgas pilsētas robežās un tuvējā apkārtnē līdz šim uzņēmuma darbinieki izmantoja fosilās degvielas automašīnu, jau veikt ar elektromobili, kura lietošana nerada SEG emisijas. Īstenojot projektu, SIA „AC KONSULTĀCIJAS” plāno ar elektromobili veikt attālumu, kas būtu vismaz 14 000 km gadā.

Kopējais projekta finansējums ir 28 173,00 eiro, tai skaitā attiecināmo izmaksu summa ir 23 283,47 eiro, no kuriem KPFI – 11 640,00 eiro.