Pētījumus par smēķētāju uzvedību un tabakas izstrādājumu lietošanas paradumiem un piegružošanu publiskās vietās Latvijā

Projekta pasūtītājs: SIA “Zaļā josta”

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādi ir smēķētāju uzvedības paradumi, īpaši smēķējot publiskās vietās, kādi instrumenti smēķētājus uzrunātu un liktu mainīt savus paradumus, lai mazinātu izsmēķu piegružojumu dažādās to lietošanas publiskās vietās, kuri ir tie gadījumi, kad izsmēķi nonāk dabā, un nevis atkritumu konteinerā, un kas tam ir pamatā.

Pētījuma gaitā tiks veikta mērķa grupas (Latvijas iedzīvotāji - smēķētāji vecumā no 18 gadiem un vairāk) interneta aptauja, organizētas padziļinātās fokusgrupas diskusijas ar smēķētājiem, kā arī ekspertu diskusijas. Noslēgumā tiks sagatavots pētījuma ziņojums un  sagatavoti priekšlikumi tam, lai mazinātu izsmēķu piegružojumu dažādās to lietošanas publiskās vietās, ko skar Direktīvas 2019/904 tvērums.

Pētījums tiek veikts Eiropas Savienības LIFE programmas līdzfinansētā projekta LIFE Waste To Resources IP “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” ietvaros.

Pētījums ēku būvniecības regulējuma pilnveidošanai, lai veicinātu būvniecības nozares klimatnoturību un virzību uz klimatneitralitāti

Projekta pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pētījuma mērķis ir novērtēt pašreizējo izmantoto praksi un izstrādāt vadlīnijas ēku būvniecības regulējuma pilnveidošanai, lai veicinātu būvniecības nozares klimatnoturību un virzību uz klimatneitralitāti. Tā ietvaros tiks veikts novērtējums un analīze par pašreizējo izmantoto praksi ēku būvniecībā Latvijā, starptautiskā un ES līmenī kontekstā ar nepieciešamību pielāgoties klimata pārmaiņu riskiem, kā arī samazināt SEG emisijas un veicināt CO2 piesaisti. Tāpat pētījuma ietvaros tiks veikta piecu ES un/vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu labo prakšu analīze, kā arī, balstoties uz secinājumiem, tiks sagatavoti ieteikumi Latvijas ēku būvniecības procedūru un normatīvo prasību pilnveidošanai kontekstā ar nepieciešamību pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmēm un riskiem, kā arī samazināt SEG emisijas un veicināt CO2 piesaisti.

Metodikas un izglītības programmu izstrāde

Projekta pasūtītājs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pakalpojuma mērķis ir izstrādāt metodiku Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) speciālistu kompetences pilnveidei darbam ar personu ar funkcionāliem traucējumiem neformālajiem aprūpētājiem, veikt SIVA speciālistu apmācības metodikas lietošanā, kā arī izveidot kompetenču attīstības programmu (moduļus) personu ar funkcionāliem traucējumiem neformālo aprūpētāju apmācībām.

Pakalpojums tiek īstenots atbilstoši Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai”  mērķiem un uzdevumiem.

Pakalpojuma mērķa grupa ir SIVA speciālistu multidisciplinārā komanda, kas ietver ārstu, fizioterapeitu, ergoterapeitu, psihologu, karjeras konsultantu, sociālo darbinieks, aprūpētāju, pedagogu u.c. speciālistus, un neformālie aprūpētāji, kas šī pakalpojuma izpratnē ir personas, kuras rūpējas, sniedz atbalstu vai aprūpē personu ar funkcionāliem traucējumiem radniecības, draudzības saišu vai vienošanās (piem., kaimiņš vai brīvprātīgais) dēļ.

Olaines novada pašvaldības izglītības attīstības stratēģijas 2022.-2028. gadam izstrāde

Projekta pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība 

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pakalpojuma mērķis ir vidēja termiņa izglītības nozares attīstības plānošanas dokumenta izstrāde. Dokumentu izstrāde noris divos posmos – 1) Esošās situācijas izvērtējums, kura ietvaros tiek pētīta  demogrāfiskā situācija novadā, izstrādāta izglītojamo skaita prognoze, analizēti izglītības iestāžu dati un vērtēta pakalpojumu pieejamība, raksturota nozares pārvaldība, izstrādāti rādītāji izglītības kvalitātes vērtēšanai, organizētas iesaistīto pušu diskusijas; 2) Stratēģiskā un rīcību daļa, kuras ietvaros tiks definēti izglītības nozares ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi – vīzija, virsmērķis, stratēģiskie mērķi un prioritātes novadā, ilgtermiņa attīstības prioritātes, izstrādāts rīcības plāns, organizēts plānošanas seminārs. Tiks organizēts publiskās apspriešanas process, t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksme.


Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar grupu

Projekta pasūtītājs: Labklājības ministrija 

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pakalpojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" aktivitātes 15.2. “Metodiku izstrāde darbam ar dažādām klientu grupām, klātienes un e-apmācību satura izstrāde un pilotprojektu īstenošana šo metodiku ieviešanai” ietvaros SIA “AC Konsultācijas” ietvaros sadarbībā ar nodibinājumu “C Modulis” pēc Labklājības ministrijas  pasūtījuma.

Metodika tiek izstrādāta, lai nodrošinātu metodisko atbalstu sociālo dienestu un citiem sociālajiem darbiniekiem un veicinātu viņu profesionalitāti, strādājot ar klientiem grupā. Lai sasniegtu mērķus, projektā veikta priekšizpēte, noskaidrojot esošo situāciju sociālā darba ar grupu jomā Latvijā, izpētot ārvalstu prakses, veiktos pētījumus un izmantojot ekspertu pieredzi. Metodiku paredzēts veidot Latvijas unikālajai situācijai atbilstošu un viegli ieviešamu praksē.

Metodikas izstrāde ietver metodiskā materiāla, klātienes mācību programmas, e-mācību programmas un metodikas audiogrāmatas izstrādi, tādējādi nodrošinot tās pieejamību mērķa grupai. Projekta ietvaros tiek nodrošināta arī metodiskā materiāla aprobēšana pilotprojekta laikā, bet noslēgumā divām sociālo darbinieku grupām tiks nodrošinātas klātienes mācības.

Ekspertu piesaiste Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādei

Projekta pasūtītājs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Projekts pašlaik tiek īstenots


Pakalpojuma mērķis ir teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde – gan ilgtermiņa, gan vidējtermiņa dokumentu. Dokumentu izstrādes ietvaros tiek veikta esošās situācijas analīze, t.sk. organizēta aptauja un tematiskās diskusijas viedokļu noskaidrošanai, tiek noteikta telpiskās attīstības perspektīva, vidējtermiņa un ilgtermiņa prioritātes, ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un attīstības vīzija.  Atbilstoši vidējtermiņa prioritātēm tiek noteikti rīcību virzieni un to ietvaros veicamie uzdevumi, tiek izstrādāts Rīcības un investīciju plāns. Dokumentiem tiek izstrādāta uzraudzības sistēma un pārskats par sabiedrības līdzdalību.