Prakses iespējas mūsu uzņēmumā

SIA „AC Konsultācijas” piedāvā prakses iespējas. Lai pieteiktos praksei mūsu uzņēmumā, sūtiet savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi „prakse” uz e-pastu info@ack.lv.

Papildu informāciju par praksi var iegūt, rakstot interesējošos jautājumus uz e-pastu: info@ack.lv

Pielāgošanās klimata pārmaiņām pašvaldības līmenī - prioritāro pasākumu noteikšanas kritēriju izstrāde un to finansēšanas prioritātes izvērtēšanas izveide

Projekta pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekts pašlaik tiek īstenots

Projekta mērķis ir izstrādāt metodiku, izmērāmus kritērijus un detalizētas vadlīnijas pašvaldībām metodikas pielietošanai, kritēriju piemērošanai un prioritāro pasākumu noteikšanai, kas veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām un klimata risku mazināšanu.  Projekta ietvaros tiks analizēti Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam iekļautie pasākumi, kā arī pētījumu un projektu rezultāti, ārvalstu pieredze, politikas plānošanas dokumenti, intervijas ar nozares ekspertiem un citi avoti.

Eksperta pakalpojumi projekta pieteikuma izstrādē pašvaldībām CO2 emisiju samazināšanai 

Projekta pasūtītājs: Rīgas plānošanas reģions

Projekts pašlaik tiek īstenots

Projekta mērķis ir samazināt ceļošanas un kravu pārvadājumu laiku, vienlaikus samazinot arī CO2 emisijas trīs projekta definētos Centrālbaltijas reģiona koridoros (Ziemeļu, Vidējā un Dienvidu), tos padarot pievilcīgus jaunu uzņēmumu piesaistei un inovāciju attīstībai.

  1. Ziemeļu koridors: Orebro – Turku – Sanktpēterburga;  
  2. Vidējais koridors: Orebro – Tallina – Sanktpēterburga;  
  3. Dienvidu koridors: Orebro – Rīga – Sanktpēterburga. 

Projekta mērķa grupas ir pārvaldes institūcijas, kas ir iesaistītas reģionālās attīstības un transporta politikas izstrādē un ieviešanā, t.sk., nacionāla, reģionāla līmeņa institūcijas un pašvaldības. Lēmumu pieņēmēji, teritorijas plānotāji, transporta infrastruktūras plānotāji un vadības sistēmu speciālisti, kā arī kravu pārvadātāji, uzņēmumi un iedzīvotāji pilsētvidē. 

Profesijas standartu izstrāde kokapstrādē

Projekta pasūtītājs: Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija

Projekts pašlaik tiek īstenots

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6. līmeņa augstākās izglītības profesijas standarta meža (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozarē izstrāde, moderācija un metodiskā darba nodrošināšana.

Uzņēmējdarbības izglītības rīcības plāna izstrāde projektā Nr. PGI 05114 E-COOL

Projekta pasūtītājs: Zemgales plānošanas reģions

Projekts pašlaik tiek īstenots

Uzņēmējdarbības izglītības rīcības plāna izstrāde pārrobežu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2014-2020 projektā Nr. PGI 05114 Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes atbalsts izmantojot kompetenču dinamiku, mācību metodes un uzņēmējdarbības ekosistēmu”. Rīcības plāna ietvaros nepieciešams:

  • Iepazīties, analizēt un apkopot esošo informāciju, materiālus un dokumentus, kas ir izstrādāti saistībā ar izglītības nozari (t.sk. uzņēmējdarbības kompetenču un uzņēmējdarbības izglītības piedāvājumu) Zemgalē un Latvijā, analizēt situāciju, un sagatavot izpētes gala ziņojumu ar secinājumiem un priekšlikumiem.
  • Organizēt vismaz divas (2) tematiskās diskusijas valsts, pašvaldību, privātā un nevalstiskā sektora pārstāvjiem, kuri darbojas uzņēmējdarbības kompetenču attīstības un uzņēmējdarbības izglītības piedāvājuma nodrošināšanā.
  • Izstrādāt Rīcības plānu Zemgales reģiona uzņēmējdarbības kompetenču un uzņēmējdarbības izglītības piedāvājuma un atbalstošākas jauniešu uzņēmējdarbības vides ilgtspējīgai attīstībai.

Eksperta pakalpojumi projekta pieteikuma izstrādē pašvaldībām CO2 emisiju samazināšanai 

Projekta pasūtītājs: Rīgas plānošanas reģions

Projekts pašlaik tiek īstenots

Projekta mērķis ir mobilizēt un atbalstīt valsts pārvaldes iestādes, pārskatot un izstrādājot enerģētikas politikas prioritātes oglekļa mazietilpīgai attīstībai līdz 2050. gadam, kā arī sekmēt starpnozaru sadarbību un iedrošināt pašvaldības rast finansējumu, izstrādāt un īstenot enerģijas un klimata plānus ar mērķi sasniegt neitrālas oglekļa emisijas līdz 2050. gadam.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde (Nr. VISC 2020/11)

Projekta pasūtītājs: Valsts izglītības satura centrs

Projekts pašlaik tiek īstenots

Projekta mērķis ir sniegt metodisku atbalstu profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādātājiem. Eksāmena saturu 2., 3. un 4. līmeņa profesionālajām kvalifikācijām izstrādā atbilstoši profesijas standartam vai profesionālās kvalifikācijas prasībām, ņemot vērā attiecīgās nozares aktualitātes un normatīvo regulējumu, tādējādi mazinot darba tirgus segregāciju pēc dzimuma un integrējot vienlīdzīgu iespēju principus neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības un citiem iespējamiem diskriminācijas veidiem, īpaši attiecībā uz profesionālās studiju jomas vai profesijas izvēli.

Sociālā darba teoriju un metožu grāmatas izstrāde

Projekta pasūtītājs: Labklājības ministrija

Projekts pašlaik tiek īstenots

Projekta mērķis ir sagatavot un izdot grāmatu sociālā darba jomā par sociālo darbu ar gadījumu, t. sk. iekļaujot teorijas sociālajā darbā, metodes un to pielietošanu praksē. Grāmatas uzdevums ir sniegt metodisko atbalstu sociālā darba speciālistiem – sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem aprūpētājiem, sociālajiem rehabilitētājiem, sociālās palīdzības organizatoriem, studiju virziena “Sociālā labklājība” studentiem un mācībspēkiem, kā arī citiem sociālās jomas speciālistiem.

Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde

Projekta pasūtītājs: Valsts izglītības satura centrs

Projekts pašlaik tiek īstenots

Eiropas Sociālā fonda specifiskā atbalsta mērķa 8.5.2. „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un nodrošināšanai” (vienošanās Nr. Nr.8.5.2.0/16/1/001) ietvaros Valsts izglītības satura centrs īsteno projektus „Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde” un „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde”, kuru mērķis ir izveidot elastīgas profesionālās izglītības programmas un kvalifikācijas eksāmenus, kas nodrošinātu iespēju ātri reaģēt uz darbaspēka pieprasījumu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.

Projekta ietvaros SIA „AC Konsultācijas” organizēja modulāro profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādi būvniecības, enerģētikas, kokapstrādes, uzņēmējdarbības, tekstilizstrādājumu ražošanas, skaistumkopšanas, transporta, mākslas un radošo industriju nozarēs. Izstrādes ietvaros tiek organizētas pedagogu un nozaru ekspertu sanāksmes, lai programmas un eksāmenus pietuvinātu nozaru darba tirgus prasībām, ietverot nepieciešamās kompetences.

Turpmāk pārvietosimies videi draudzīgi!

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu elektromobili” mērķis ir iegādāties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu M1 klases elektromobili, kurš atbilst konkursa mērķim – veicināt SEG emisiju samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km, ieviešanu Latvijā.

SIA „AC KONSULTĀCIJAS” uzskata, ka ir ļoti svarīgi ierobežot SEG emisiju izmešu apjomu, īpaši jau pilsētas robežās – tādēļ, īstenojot projektu, tiek dota iespēja maršrutus, kuru veikšanai Rīgas pilsētas robežās un tuvējā apkārtnē līdz šim uzņēmuma darbinieki izmantoja fosilās degvielas automašīnu, jau veikt ar elektromobili, kura lietošana nerada SEG emisijas. Īstenojot projektu, SIA „AC KONSULTĀCIJAS” plāno ar elektromobili veikt attālumu, kas būtu vismaz 14 000 km gadā.

Kopējais projekta finansējums ir 28 173,00 eiro, tai skaitā attiecināmo izmaksu summa ir 23 283,47 eiro, no kuriem KPFI – 11 640,00 eiro.

 .