Pētījums ēku būvniecības regulējuma pilnveidošanai, lai veicinātu būvniecības nozares klimatnoturību un virzību uz klimatneitralitāti

Projekta pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pētījuma mērķis ir novērtēt pašreizējo izmantoto praksi un izstrādāt vadlīnijas ēku būvniecības regulējuma pilnveidošanai, lai veicinātu būvniecības nozares klimatnoturību un virzību uz klimatneitralitāti. Tā ietvaros tiks veikts novērtējums un analīze par pašreizējo izmantoto praksi ēku būvniecībā Latvijā, starptautiskā un ES līmenī kontekstā ar nepieciešamību pielāgoties klimata pārmaiņu riskiem, kā arī samazināt SEG emisijas un veicināt CO2 piesaisti. Tāpat pētījuma ietvaros tiks veikta piecu ES un/vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu labo prakšu analīze, kā arī, balstoties uz secinājumiem, tiks sagatavoti ieteikumi Latvijas ēku būvniecības procedūru un normatīvo prasību pilnveidošanai kontekstā ar nepieciešamību pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmēm un riskiem, kā arī samazināt SEG emisijas un veicināt CO2 piesaisti.

Metodikas un izglītības programmu izstrāde

Projekta pasūtītājs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pakalpojuma mērķis ir izstrādāt metodiku Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) speciālistu kompetences pilnveidei darbam ar personu ar funkcionāliem traucējumiem neformālajiem aprūpētājiem, veikt SIVA speciālistu apmācības metodikas lietošanā, kā arī izveidot kompetenču attīstības programmu (moduļus) personu ar funkcionāliem traucējumiem neformālo aprūpētāju apmācībām.

Pakalpojums tiek īstenots atbilstoši Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai”  mērķiem un uzdevumiem.

Pakalpojuma mērķa grupa ir SIVA speciālistu multidisciplinārā komanda, kas ietver ārstu, fizioterapeitu, ergoterapeitu, psihologu, karjeras konsultantu, sociālo darbinieks, aprūpētāju, pedagogu u.c. speciālistus, un neformālie aprūpētāji, kas šī pakalpojuma izpratnē ir personas, kuras rūpējas, sniedz atbalstu vai aprūpē personu ar funkcionāliem traucējumiem radniecības, draudzības saišu vai vienošanās (piem., kaimiņš vai brīvprātīgais) dēļ.

ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda investīciju ietekmes uz ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstību izvērtējums

Projekta pasūtītājs: Finanšu ministrija 

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pakalpojuma mērķis ir analizēt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP) 6. prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” (turpmāk – 6. PV) ieguldījumu lietderību, efektivitāti, ietekmi un ilgtspēju. Izvērtējums veicams, ņemot vērā DP izvirzītos 6. PV mērķus – nodrošināt ilgtspējīgu transporta infrastruktūru un labas kvalitātes transporta un loģistikas  pakalpojumus, kas nodrošina darbavietas un pienesumu pakalpojumu eksporta apjoma pieaugumam.


Izvērtējuma rezultāti tiks izmantoti kā pierādījumu bāze, lai uzlabotu turpmāko politiku ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstīšanai Latvijā.  Plānots, ka izvērtējuma rezultātus un secinājumus lietos ES fondu vadībā un īstenošanā iesaistītās institūcijas, pašvaldības un citi investīciju plānotāji un lēmumu pieņēmēji transporta sistēmas attīstības jomās, lai pilnveidotu nacionālos plānošanas dokumentus, izstrādātu priekšnoteikumus investīciju projektu plānošanai un īstenošanai, kā arī lai uzlabotu investīciju projektu īstenošanu, nodrošinot iespējami efektīvāku un racionālāku investīciju izlietojumu.

Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar grupu

Projekta pasūtītājs: Labklājības ministrija 

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pakalpojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" aktivitātes 15.2. “Metodiku izstrāde darbam ar dažādām klientu grupām, klātienes un e-apmācību satura izstrāde un pilotprojektu īstenošana šo metodiku ieviešanai” ietvaros SIA “AC Konsultācijas” ietvaros sadarbībā ar nodibinājumu “C Modulis” pēc Labklājības ministrijas  pasūtījuma.

Metodika tiek izstrādāta, lai nodrošinātu metodisko atbalstu sociālo dienestu un citiem sociālajiem darbiniekiem un veicinātu viņu profesionalitāti, strādājot ar klientiem grupā. Lai sasniegtu mērķus, projektā veikta priekšizpēte, noskaidrojot esošo situāciju sociālā darba ar grupu jomā Latvijā, izpētot ārvalstu prakses, veiktos pētījumus un izmantojot ekspertu pieredzi. Metodiku paredzēts veidot Latvijas unikālajai situācijai atbilstošu un viegli ieviešamu praksē.

Metodikas izstrāde ietver metodiskā materiāla, klātienes mācību programmas, e-mācību programmas un metodikas audiogrāmatas izstrādi, tādējādi nodrošinot tās pieejamību mērķa grupai. Projekta ietvaros tiek nodrošināta arī metodiskā materiāla aprobēšana pilotprojekta laikā, bet noslēgumā divām sociālo darbinieku grupām tiks nodrošinātas klātienes mācības.