ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.prioritārā virziena ''Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte'' noslēguma izvērtējums

Projekta pasūtītājs: Finanšu ministrija

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pakalpojuma mērķis ir veikt noslēguma izvērtējumu, kurā tiks analizēts Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5. prioritārā virziena “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” ieguldījums, lietderība, efektivitāte, atbilstība, ietekme un ilgtspēja. Izvērtējums tiks veikts ņemot vērā 5. prioritārā virziena mērķus, kas ietver resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanu un pozitīvu ietekmi uz vides aizsardzību, pielāgošanos klimata pārmaiņām veicināšanu, kā arī risku novēršanu un pārvaldību.


Izvērtējuma ietvaros plānots izmantot dokumentu un zinātniski pētnieciskās literatūras analīzi, intervijas vai aptaujas, gadījuma izpēti,  metodes izmaksu - ieguvumu izvērtēšanai, kā arī statistisko datu analīzi. Tiks sagatavots izvērtējuma ziņojums, kurā iekļautas operacionālās rekomendācijas konkrētām jomām, kā arī stratēģiskās rekomendācijas ES fondu investīciju pilnveidošanai vides aizsardzības un resursu izmantošanas politikā. Izvērtējuma ziņojumā iekļauta tiks arī analīze par COVID-19 pandēmijas un kara ietekmi uz mērķu sasniegšanu.

Valmieras novada izglītības attīstības stratēģijas 2023.-2029. gadam izstrāde

Projekta pasūtītājs: Valmieras novada pašvaldība

Projekts pašlaik tiek īstenots

Pakalpojuma mērķis ir vidēja termiņa izglītības nozares attīstības plānošanas dokumenta izstrāde. Dokumentu izstrāde norisināsies divos posmos - 1) Esošās situācijas izpētē, kuras ietvaros notiks datu un rezultātu apkopošana un analīze par izglītības jomas izvērtējumu, jomas sasaisti ar ES, izglītības pakalpojumu segmentāciju, atbalsta mehānismiem izglītībā, ieinteresētajām un iesaistītajām pusēm, potenciālo izglītojamo interesēm, kā arī demogrāfisko situāciju un pašvaldības izglītības iestādēm; 2) Stratēģijas un rīcības plāna izstrādē, kuras ietvaros tiks izveidots stratēģiskās attīstības ietvars, izglītības pakalpojumu tīkla attīstības pamatprincipi, metodiskā darba pārvaldības attīstība, kā arī izstrādāts rīcības plāns, risku izvērtējums, prioritātes un sasniedzamie rezultāti, kā arī stratēģijas īstenošanas rezultatīvie rādītāji.