Prakses iespējas mūsu uzņēmumā

SIA „AC Konsultācijas” piedāvā prakses iespējas. Lai pieteiktos praksei mūsu uzņēmumā, sūtiet savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi „prakse” uz e-pastu info@ack.lv.

Papildu informāciju par praksi var iegūt, rakstot interesējošos jautājumus uz e-pastu: info@ack.lv

Projekta Nr. LLI-302 Safe Borderlands pētījuma ar rīcības plānu Latvijas-Lietuvas pierobežu pašvaldību sadarbības uzlabošanai sabiedriskās drošības nodrošinājumā sagatavošana

Projekta pasūtītājs: Zemgales plānošanas reģions

Projekts pašlaik tiek īstenots

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta Nr. LLI-302 “Vietējo sabiedriskās drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” / Safe Borderlands” ietvaros, uzņēmums izstrādā pētījumu  ar Rīcības plānu Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sadarbības uzlabošanai sabiedriskās drošības jomā.

Aptveramā teritorija: Latvijas-Lietuvas pierobežas novadi un rajoni: Auces, Tērvetes, Jelgavas, Rundāles, Bauskas, Vecumnieku, Viesītes un Aknīstes novads Latvijā, Akmenes, Jonišķu, Pakrojas, Pasvales, Biržu un Rokišķu rajons Lietuvā. 

Drošības pakalpojumu sniedzēji: Latvijas Valsts policija, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Latvijas Valsts robežsardze, Latvijas Valsts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, aptveramās teritorijas pašvaldību policijas struktūrvienības, ugunsdzēsības dienesti – brīvprātīgās ugunsdzēsēju organizācijas (Latvijā un Lietuvā), Lietuvas Valsts policijas departaments, Lietuvas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas departaments, Lietuvas Valsts robežsardzes dienests, Lietuvas Valsts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Sociālā darba teoriju un metožu grāmatas izstrāde

Projekta pasūtītājs: Labklājības ministrija

Projekts pašlaik tiek īstenots


Projekta mērķis ir sagatavot un izdot grāmatu sociālā darba jomā par sociālo darbu ar gadījumu, t. sk. iekļaujot teorijas sociālajā darbā, metodes un to pielietošanu praksē. Grāmatas uzdevums ir sniegt metodisko atbalstu sociālā darba speciālistiem – sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem aprūpētājiem, sociālajiem rehabilitētājiem, sociālās palīdzības organizatoriem, studiju virziena “Sociālā labklājība” studentiem un mācībspēkiem, kā arī citiem sociālās jomas speciālistiem.

Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem

Projekta pasūtītājs: Labklājības ministrija


Projekts pašlaik tiek īstenots

Pakalpojuma „Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem”, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001 „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros, mērķis ir nodrošināt pilsētu un novadu sociālo dienestu sociālos darbiniekus ar atbilstošu metodiku darbam ar ģimenēm ar bērniem, un tādējādi veicināt sociālā darba ar ģimenēm ar bērniem kvalitātes uzlabošanos.

Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada jūlijam un tā ietvaros tiks veikta sociālās jomas izpēte pašvaldībās, izstrādāts un aprobēts metodiskais materiāls un īstenotas klātienes apmācības, izstrādātas tiešsaistes apmācības.

Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde

Projekta pasūtītājs: Valsts izglītības satura centrs

Projekts pašlaik tiek īstenots

Eiropas Sociālā fonda specifiskā atbalsta mērķa 8.5.2. „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un nodrošināšanai” (vienošanās Nr. Nr.8.5.2.0/16/1/001) ietvaros Valsts izglītības satura centrs īsteno projektus „Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde” un „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde”, kuru mērķis ir izveidot elastīgas profesionālās izglītības programmas un kvalifikācijas eksāmenus, kas nodrošinātu iespēju ātri reaģēt uz darbaspēka pieprasījumu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.

Projekta ietvaros SIA „AC Konsultācijas” organizē modulāro profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādi būvniecības, enerģētikas, kokapstrādes, uzņēmējdarbības, tekstilizstrādājumu ražošanas, skaistumkopšanas, transporta, mākslas un radošo industriju nozarēs. Izstrādes ietvaros tiek organizētas pedagogu un nozaru ekspertu sanāksmes, lai programmas un eksāmenus pietuvinātu nozaru darba tirgus prasībām, ietverot nepieciešamās kompetences.


Turpmāk pārvietosimies videi draudzīgi!

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu elektromobili” mērķis ir iegādāties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu M1 klases elektromobili, kurš atbilst konkursa mērķim – veicināt SEG emisiju samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km, ieviešanu Latvijā.

SIA „AC KONSULTĀCIJAS” uzskata, ka ir ļoti svarīgi ierobežot SEG emisiju izmešu apjomu, īpaši jau pilsētas robežās – tādēļ, īstenojot projektu, tiek dota iespēja maršrutus, kuru veikšanai Rīgas pilsētas robežās un tuvējā apkārtnē līdz šim uzņēmuma darbinieki izmantoja fosilās degvielas automašīnu, jau veikt ar elektromobili, kura lietošana nerada SEG emisijas. Īstenojot projektu, SIA „AC KONSULTĀCIJAS” plāno ar elektromobili veikt attālumu, kas būtu vismaz 14 000 km gadā.

Kopējais projekta finansējums ir 28 173,00 eiro, tai skaitā attiecināmo izmaksu summa ir 23 283,47 eiro, no kuriem KPFI – 11 640,00 eiro.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .