SIA AC Konsultācijas lepojas par paveikto darbu dažādos pētījumos

Metodiskā materiāla „Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs” izstrāde un aprobācija

Projekta pasūtītājs: Valsts izglītības satura centrs

Projekts īstenots: 2018. gadā

Projekta mērķis bija attīstīt profesionālās izglītības iestāžu spēju veidot mācību piedāvājumu pieaugušo mērķauditorijai, kā arī uzlabot profesionālās izglītības iestāžu kapacitāti veikt tirgus analīzi, gatavot mārketinga un pārdošanas plānus, nodrošināt pakalpojumu virzīšanu tirgū un sekmīgi pārdot izglītības pakalpojumus.  Projekta ietvaros, profesionālās izglītības iestāžu pārstāvju darba grupai sadarbojoties ar biznesa vadības ekspertiem, tika izstrādāts metodiskais materiāls, kas nākotnē kalpos kā līdzeklis profesionālās izglītības iestādēm, veidojot izglītības piedāvājumu pieaugušajiem.

Metodiskais materiāls elektroniski pieejams šeit: Metodiskais materiāls

Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē

Projekta pasūtītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde

Projekts īstenots: 2018. gadā

Ieslodzījuma vietu pārvalde īstenoja projektu Nr. 9.1.2.0/16/I/001 „Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”, kura mērķis bija sniegt atbalstu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, piedāvājot specifiskus atbalsta pasākumus, kā arī izstrādājot un īstenojot jaunas atbalsta metodes mērķgrupai, tai skaitā attīstot brīvprātīgo darbu un aktīvu ģimenes locekļu iesaistīšanu, tādējādi sekmējot mērķgrupas integrāciju sabiedrībā un veicinot iesaistīšanos darba tirgū.

Projekta ietvaros laika posmā no 2018. gada janvāra līdz 2018. gada jūlijam tika īstenots „Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības  modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē”. Tā mērķis bija, balstoties uz apkopoto informāciju par līdzšinējo brīvprātīgā darba un līdzgaitniecības praksi Latvijas kriminālsodu izpildē un sekmīgi īstenotiem brīvprātīgā darba un līdzgaitniecības modeļiem ārzemēs, iegūstot jaunas atziņas, idejas, faktus, sniegt ieteikumus brīvprātīgo darba ar notiesātām personām un līdzgaitniecības modeļu ieviešanai Latvijā. Šo pētījumu veica SIA „AC Konsultācijas”.

Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvaru struktūrai

Projekta pasūtītājs:  Valsts izglītības satura centrs

Projekts īstenots: 2017. - 2018. gadā

Pētījumā tika veikta funkcionālā analīze būvniecības, drukas, enerģētikas, kokrūpniecības, transporta un uzņēmējdarbības nozarēm un mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoram. Izpētes rezultātā tika izveidots sistematizēts izpētes materiālu un rezultātu apkopojums – paredzēts izglītības vajadzībām, kas atbilstoši nozares attīstības tendencēm nosaka nozarei nepieciešamās profesijas.

Kuģniecības un enerģētikas nozaru nākotnes scenāriju izstrāde un šo nozaru kritisko jautājumu jūras telpiskās plānošanas un pārrobežu sadarbības kontekstā noteikšana un informatīvā materiāla izstrāde

Projekta pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekts īstenots: 2017. gadā

Pakalpojuma ietvaros tika izstrādāti nākotnes scenāriji kuģniecības un enerģētikas nozarēm, definēti nozaru kritiskie jautājumi, kas virzāmi Baltijas jūras reģiona dialoga veidošanai, izstrādāti priekšlikumi rezultātu integrēšanai Latvijas jūras telpiskā plānojuma pilnveidotajā versijā un sagatavots informatīvais materiāls. Aktīvas sadarbības un ieinteresēto dalībnieku iesaistīšanās rezultātā tika palielināta Latvijas ieinteresēto pušu kapacitāte, gatavība un atvērtība līdzdarboties starpvalstu jūras telpiskās plānošanas diskusijās un palielināta spēja novērtēt nozaru ilgtermiņa attīstību.

Kurzemes plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrāde

Projekta pasūtītājs: Kurzemes plānošanas reģions

Projekts īstenots: 2017. gadā

Pakalpojuma ietvaros tika veikta piecu reorganizācijas plānu izstrāde bērnu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām Kurzemes plānošanas reģionā. Reorganizācijas mērķis bija rast risinājumus, lai uzlabotu situāciju bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri šobrīd dzīvo un saņem pakalpojumus institūcijās, pārveidojot ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumos, atbilstoši starptautiskām vadlīnijām bērnu alternatīvai aprūpei.

Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstības projekta tehniski ekonomiskais pamatojums

Projekta pasūtītājs: Rīgas domes satiksmes departaments

Projekts īstenots: 2016. gadā

Vispārējais projekta mērķis bija veicināt ilgtspējīgu sabiedriskā transporta izmantošanu Rīgā, iekļaujot mazāk savienotās pilsētas teritorijas Rīgas sabiedriskā transporta tīklā. Projekta objekts atrodas Latvijas galvaspilsētā Rīgā, kuras teritorijas platība ir 307 km2 un iedzīvotāju skaits  ir 638 784. Rīga ir ne tikai lielākā pilsēta Latvijā, bet arī Baltijas valstīs. Tika veikta  riska analīze, kas iekļauj jutīguma un risku analīzi. Jutīguma analīzes mērķis ir noteikt ‘kritiskos’ mainīgos, t.i., faktorus, kuri, tos izmainot pozitīvā vai negatīvā virzienā, visvairāk ietekmē projekta efektivitātes rādītājus, kā arī tika veiktas finanšu analīzes, kā arī izmaksu un ieguvumu analīze.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .